Veelgestelde vragen rond werken en studeren (WES)

Wat is WES? 

WES staat voor Werken en Studeren en bundelt al onze opleidingen die je kan combineren met een job of een gezin. WES beperkt de contactmomenten tot een verantwoord minimum: je komt alleen naar de campus als dat zinvol is. Dat doen we door sterk in te zetten op ‘blended learning’: een combinatie van face-to-face onderwijs en computerondersteund onderwijs met open, flexibele, afstands- en elektronische vormen van leren. We overbruggen de afstand met sterke coaching en een levendige community. 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een graduaats- of bacheloropleiding te volgen? 

De voorwaarden om toegelaten te worden voor onze opleidingen vind je hier

Kan ik starten met WES als ik geen diploma Secundair Onderwijs heb behaald? 

Bijzondere toelatingsprocedure voor bacheloropleidingen

Als je niet beschikt over het vereiste diploma, kun je eventueel toegelaten worden tot een bacheloropleiding als je slaagt via een bijzondere toelatingsprocedure. Je komt in aanmerking voor deze procedure als je op 31 december van het eerstvolgende academiejaar de leeftijd van 21 jaar hebt bereikt.  Meer informatie en aanmelden.

Bijzondere toelatingsprocedure voor graduaatsopleidingen

Als je minder dan 3 jaar geleden het getuigschrift behaalde van 6BSO (tweede jaar van de derde graad) of als je om een andere reden niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, dan kun je via de bijzondere toelatingsprocedure toelating vragen. Meer informatie en aanmelden.

Op welke manier kan ik vrijstellingen aanvragen? 

Elke student kan vrijstellingen vragen op basis van eerder verworven competenties (EVC) of elders verworven kwalificaties (EVK). Vrijstellingen dien je aan te vragen bij de start van je opleiding en voor de derde woensdag van het academiejaar. Wie inschrijft na de start van het academiejaar dient de vrijstellingen aan te vragen binnen de 2 weken na de inschrijving. Je bespreekt de mogelijkheid van vrijstellingen best meteen met de trajectbegeleider van je opleiding. Denk je in aanmerking te komen voor vrijstellingen? Dan richt je een aanvraag tot vrijstelling tot de opleidingsmanager. Je voegt een dossier toe met de eerder behaalde creditbewijzen, bewijzen van bekwaamheid of andere studiebewijzen.  De opleidingsmanager beslist over de toekenning van de vrijstellingen en over de omvang ervan, indien nodig na overleg met de betrokken docenten. Het aantal studiepunten waarvoor vrijstelling wordt verleend, wordt opgenomen in het individueel studieprogramma van de student. 

Eerder verworven kwalificaties (EVK’s) verwijzen naar een studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject met goed gevolg werd doorlopen. Eerder verworven competenties (EVC’s), verwijzen naar het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd. Indien je meent aanspraak te kunnen maken op een bewijs van bekwaamheid op basis van eerder verworven competenties (EVC) volg je de procedure van de Associatie KU Leuven. (http://associatie.kuleuven.be/onderwijs/documenten/reglement-evcevk.pdf). 

Wat zijn studiepunten en hoeveel studiepunten neem ik op per academiejaar? 

Een studiepunt is een eenheid waarmee de omvang van een opleiding of een opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt. Elk studiepunt staat voor ongeveer 25 tot 30 uren werktijd voor de student. In je individueel studieprogramma (ISP) leg je in overleg met je trajectbegeleider vast hoeveel studiepunten je opneemt. In de flexibele WES-trajecten kan je zelf tot op zekere hoogte bepalen in welk tempo je de nodige studiepunten wil verwerven.  

Waar vind ik mijn cursussen en andere studiematerialen? 

Na je inschrijving krijg je toegang tot het leerplatform Canvas en tot het studentenportaal. Langs deze kanalen krijg je niet alleen informatie over elk opleidingsonderdeel waarvoor je bent ingeschreven, maar ze verzamelen voor jou ook al de leermaterialen die nodig zijn voor je opleiding.  Voor een aantal opleidingsonderdelen is het nodig om handboeken, naslagwerken of andere materialen aan te kopen. 

Hoe verlopen de examens?

We gebruiken de toetsvormen die het meest gepast zijn voor je opleiding. Opdrachten, verslagen en andere schriftelijke vormen van rapportering gebeuren hoofdzakelijk digitaal.  Voor praktijktoetsen, mondelinge en schriftelijke examens zal je uitgenodigd worden op de campus tijdens de examenperiode. Voor elk opleidingsonderdeel heb je per academiejaar recht op twee examenkansen. 

Levert WES een volwaardig diploma op? 

Het diploma dat je behaalt via de flexibele WES-trajecten is volledig hetzelfde diploma als dat van de reguliere opleiding. Dit geldt zowel voor de graduaten als voor de bachelors.  

Is studeren duur? 

Het studiegeld voor graduaatsopleidingen
Het studiegeld voor bacheloropleidingen.
Overzicht van de gemiddelde studiekosten voor het academiejaar 2018-2019
Financiële tegemoetkomingen voor studenten vanwege de Dienst voor Studentenvoorzieningen

Welke financiële tegemoetkomingen bestaan er voor werknemers? 

Vlaams Opleidingsverlof 

De huidige regeling voor het Betaald Educatief Verlof voor werknemers uit de privé-sector wordt omgevormd naar de nieuwe regeling van het Vlaams Opleidingsverlof. We stellen momenteel alles in het werk om er voor te zorgen dat onze opleidingen voldoen aan de nieuwe voorwaarden. De lijst van de erkende opleidingen is beschikbaar vanaf mei 2019 in de opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid. Meer informatie vind je hier.  

Bij wie kan ik terecht als ik nog vragen heb? 

Wanneer je doorklikt naar de informatiepagina van je gekozen WES-opleiding vind je onderaan steeds de naam en het mailadres van de coördinator en/of de trajectbegeleider. We vinden het fijn dat je contact opneemt en helpen je graag verder!