Vanaf maandag 30 november praktijklessen op de campus

Vanaf 30 november is er weer praktijkonderwijs op de campus voor alle opleidingen en alle fases. Voor sportlessen gelden speciale voorwaarden. De examens gaan zoveel mogelijk online door.

Update 23/11/2020 (English version below)

Na drie weken lockdown gaan de coronacijfers de goede richting uit en kunnen we weer enig perspectief bieden. Van 30 november zullen we in beperkte mate terug op de campus kunnen lesgeven en volgen. Die beslissing is genomen in overleg met de minister van onderwijs en alle hogescholen en universiteiten. De focus ligt daarbij volledig op praktijkonderwijs: practica, labo’s, vaardigheidstrainingen, datgene wat echt niet online kan, uiteraard altijd met de nodige veiligheidsmaatregelen. 

Wat betekent dit concreet vanaf 30 november?

Onderwijsactiviteiten 

 • Praktijkonderwijs kan weer doorgaan op de campus voor alle opleidingen en alle fases
 • Voor sportlessen gelden speciale voorwaarden, je opleiding zal je daarover informeren. 
 • Hou je mail en het studentenportaal goed in het oog. In de loop van deze week krijg je daar meer details over de lessen die je op de campus kan volgen. 
 • Alle veiligheidsmaatregelen blijven van kracht: afstand houden, altijd en overal een mondmasker dragen, handen wassen. Campussen kunnen stewards inzetten om hierop toe te zien. We willen graag dat jullie in veilige omstandigheden les kunnen volgen en die omstandigheden kunnen we alleen maar creëren door ons allemaal aan de regels te houden.  

Examens en andere evaluatievormen 

 • De examens gaan zoveel mogelijk online door. Je examenrooster krijg je begin december. 
 • Studenten die hun digitaal examen op de campus willen afleggen, bijvoorbeeld omdat ze thuis of op kot geen stabiele internetverbinding hebben of geen rustige ruimte hebben om het examen af te leggen, moeten zich hiervoor registreren. Een mail met uitnodiging om dat te doen, mag je ten laatste dinsdag verwachten. 

Voor alle andere activiteiten verandert er voorlopig niks

 • De stages blijven doorgaan zoals gepland en volgens de regels van de sectoren, in onderlinge verstandhouding tussen de stageplaats, onderwijsinstelling en student.  
 • Er zijn stille studeerplekken en werkplekken voor online lessen voorzien. Op elke campus zal een computerlokaal beschikbaar zijn. Studenten kunnen zich voor één van deze plekken alleen aanmelden via de zorgcoördinator. 

#wearemore

We beseffen dat deze nog maar een kleine aanpassing van de maatregelen is, maar wel een hele cruciale: praktijkles op de campus is weer mogelijk. Het zal niet voor iedereen evenveel zijn en de meeste lessen zullen waarschijnlijk nog online zijn, maar als de cijfers gunstig blijven evolueren, kunnen we deze maatregelen aanhouden tot het einde van het eerste semester, dat geeft zeker even ‘rust’.  Weet dat je er niet alleen voor staat en dat je altijd terecht kan bij je docenten, de studentenbegeleiders. Surf zeker eens naar deze pagina voor meer info. Vanaf vandaag kan je bijvoorbeeld een webinarweek volgen over omgaan met stress, planning & structuur, positief denken enzovoort. Een aanrader! Ook voor onze internationale studenten is er een Engelstalig aanbod: zij zitten mijlenver van thuis en familie en hebben misschien nog meer nood aan contact. 

Bij deze dus nog eens een warme oproep om contact te houden met elkaar zodat we ons allemaal gedragen voelen door de Thomas More community. Zoek je inspiratie om gewoon iets tof te doen? Check dan zeker deze handige pagina. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! 

Vragen?

Ben je Thomas More-student en heb je nog concrete vragen? Check dan zeker het studentenportaal of contacteer je opleidingssecretariaat.


From 30 November: practical education can again take place on campus

We are now three weeks into the new lockdown and the corona figures are going in the right direction, thanks to the efforts of all of us. From November 30th we will be able to teach and follow a limited number of classes back on campus. This decision has been taken in consultation with the Minister of Education and all colleges and universities. The focus is entirely on practical education: practicals, lab exercices, skills training, that which really can't be done online, of course, always with the necessary safety measures. 

What does this mean in concrete terms from Monday 30 November? 

Educational activities 

 • Practical education can again take place on campus for all courses and all phases
 • For sports lessons special conditions apply, your programme will inform you about this. 
 • Keep an eye on your mailbox and the student portal. In the course of this week you will receive more details about the lessons you can take on campus. 
 • All safety measures remain in place: keep your distance, wear a mouth mask at all times and everywhere, wash your hands. Campuses can use stewards to supervise this. We want you to be able to take classes in safe conditions, and we can only create those conditions by following the rules.  

Exams and other forms of evaluation 

 • The exams are held online as much as possible. You will receive your exam schedule at the beginning of December. 
 • Students who want to take their digital exam on campus, for example because they don't have a stable internet connection at home or in their ‘kot’, or because they don't have a quiet room to take the exam, have to register for this. You can expect an email inviting you to do so by Tuesday at the latest. 

For all other activities, nothing will change for the time being. 

 • The internships will continue as planned and according to the rules of the sectors, in mutual understanding between the internship, educational institution and student.  
 • There are quiet study places and workplaces for online lessons. A computer room will be available on each campus. Students can sign up for one of these places only through the care coordinator. 

#wearemore

We are well aware that is  a small adjustment, but for you it's a very crucial one: practical classes will be available again on campus.It won't be the same for everyone and most classes will probably be online, but if the grades continue to evolve favourably, we can keep these measures until the end of the first semester, which certainly gives us some 'rest'. 

Kow that you are not alone and that you can always turn to your teachers, the student counselors and also to each other. As an international student you may have an extra hard time: far away from home and your family. We offer help and support in these difficult times. Don't hesitate to make use of it: stuvo is just one phone call away. Be sure to visit this page for more info.  

Starting today you can for example follow a webinarweek about dealing with stress, planning & structure, positive thinking and so on. The webinars are in Dutch, but will be recorded, subtitled and published on the student portal. Highly recommended!  

So here is another warm call to keep in touch with each other so that we all feel supported by the Thomas More community. Looking for inspiration to do some fun stuff? Then be sure to check out this handy page. Take care of yourself and each other!

Questions?

Do you have any concrete questions not found in this overview? If so, be sure to check the student portal or to contact your programme administration.