Tot eind februari enkel praktijklessen op de campus

Sinds 30 november is er weer wat meer leven op onze campussen: praktijklessen kunnen weer doorgaan op locatie, met de nodige veiligheidsmaatregelen. Andere lessen en examens gaan nog altijd zoveel mogelijk online door.

Update 08/12/2020 (English version below)

Onze inspanningen lonen: de coronacijfers in ons land dalen, al is het langzaam. De minister van onderwijs heeft na overleg met experts en samen met de hogescholen en universiteiten beslist om deze maatregelen aan te houden tot eind februari. Zo willen we de kans op een derde golf van besmettingen zo klein mogelijk maken. Deze beslissing zorgt er ook voor dat we niet in een jojo van versoepelen en weer verstrengen terechtkomen.

Concreet: de maatregelen die gelden sinds 30 november blijven behouden tot eind februari. Het tweede semester zal dus zeker starten met praktijklessen op de campussen en andere lessen zoveel mogelijk online. Eind februari volgt dan een evaluatie en ten vroegste vanaf 1 maart zal er meer les op de campus mogelijk worden.

Wat betekent dit concreet tot eind februari?

Onderwijsactiviteiten 

 • Praktijkonderwijs kan doorgaan op de campus voor alle opleidingen en alle fases
 • Voor sportlessen gelden speciale voorwaarden, je opleiding zal je daarover informeren. 
 • Hou je mail en het studentenportaal goed in het oog: alle details over de lessen die je op de campus kan volgen vind je daar. 
 • Alle veiligheidsmaatregelen blijven van kracht: afstand houden, altijd en overal een mondmasker dragen, handen wassen. Campussen kunnen stewards inzetten om hierop toe te zien. We willen graag dat jullie in veilige omstandigheden les kunnen volgen en die omstandigheden kunnen we alleen maar creëren door ons allemaal aan de regels te houden.  

Examens en andere evaluatievormen 

 • De examens gaan zoveel mogelijk online door. Je examenrooster krijg je begin december. 
 • Studenten die hun digitaal examen op de campus willen afleggen, bijvoorbeeld omdat ze thuis of op kot geen stabiele internetverbinding hebben of geen rustige ruimte hebben om het examen af te leggen, moeten zich hiervoor registreren. Een mail met uitnodiging om dat te doen, mag je ten laatste dinsdag verwachten. 

Voor alle andere activiteiten verandert er voorlopig niks

 • De stages blijven doorgaan zoals gepland en volgens de regels van de sectoren, in onderlinge verstandhouding tussen de stageplaats, onderwijsinstelling en student.  
 • Er zijn stille studeerplekken en werkplekken voor online lessen voorzien. Op elke campus zal een computerlokaal beschikbaar zijn. Studenten kunnen zich voor één van deze plekken alleen aanmelden via de zorgcoördinator. 

#wearemore

Het besef dat we de komende maanden elkaar weinig op de campus kunnen ontmoeten, is hard. Laat ons elkaar zoveel mogelijk helpen om deze maanden door te komen, om de moed niet te laten zakken en om contact te houden. Weet dat je er niet alleen voor staat en dat je altijd terecht kan bij je docenten, de studentenbegeleiders en bij je mede-studenten. Op het studentenportaal vind je heel wat tips en hulplijnen. Zoek je inspiratie om gewoon iets plezants te doen? Check dan zeker deze handige pagina. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Vragen?

Ben je Thomas More-student en heb je nog concrete vragen? Check dan zeker het studentenportaal of contacteer je opleidingssecretariaat.


Until the end of February only practical classes on campus

Since November 30th, there is more life on our campuses: practical classes can take place on location again, with the necessary safety measures. Other classes and exams are still taking place online as much as possible. Our efforts are paying off: corona figures are dropping, albeit slowly.

The Minister of Education has consulted with experts and together with the university colleges and universities decided to continue these measures until the end of February. In this way we want to minimize the risk of a third wave of infections. This decision also ensures that we do not end up in a yo-yo of loosening the measures and making them more stringent after a short while again.

In concrete terms: the measures that have been in place since 30 November will be maintained until the end of February. The second semester will certainly start with practical lessons on the campuses and other lessons online as much as possible. At the end of February there will be an evaluation and at the earliest from March 1st more lessons on campus will be possible.

What does this mean concretely until the end of February?

Educational activities 

 • Practical education can again take place on campus for all courses and all phases
 • For sports lessons special conditions apply, your programme will inform you about this. 
 • Keep an eye on your mailbox and the student portal: you will receive more details about the lessons you can take on campus. 
 • All safety measures remain in place: keep your distance, wear a mouth mask at all times and everywhere, wash your hands. Campuses can use stewards to supervise this. We want you to be able to take classes in safe conditions, and we can only create those conditions by following the rules.  

Exams and other forms of evaluation 

 • The exams are held online as much as possible. You will receive your exam schedule at the beginning of December. 
 • Students who want to take their digital exam on campus, for example because they don't have a stable internet connection at home or in their ‘kot’, or because they don't have a quiet room to take the exam, have to register for this. You can expect an email inviting you to do so by Tuesday at the latest. 

For all other activities, nothing will change for the time being. 

 • The internships will continue as planned and according to the rules of the sectors, in mutual understanding between the internship, educational institution and student.  
 • There are quiet study places and workplaces for online lessons. A computer room will be available on each campus. Students can sign up for one of these places only through the care coordinator. 

#wearemore

The realization that we won't be able to meet much on campus in the coming months is hard. I can only say that it is necessary and that we should help each other as much as possible to get through these months, to keep up the courage and to keep in touch.

We realize very well how hard this is for you as an international student, being far away from home and family: know that you are not alone and that you can always contact your teachers, the student counselors and also each other, I am sure of that. On the student portal you will find a lot of tips and help lines. Are you looking for inspiration to just do something fun? Then be sure to check out this handy page.

Take care of yourself and each other!

Questions?

Do you have any concrete questions not found in this overview? If so, be sure to check the student portal or to contact your programme administration.