CHC-platform

CHC-platform is een virtuele ruimte waarop informatie verschijnt rond het CHC-model (Cattell-Horn-Carroll) en de implementatie ervan in Vlaanderen. Het is bedoeld als een open platform - een verzamelplaats - waarop CHC-gerelateerde informatie, documenten en FAQ’s kunnen geconsulteerd en geplaatst worden. Op deze manier bundelen we de initiatieven, de recente ontwikkelingen en praktijkafspraken voor alle psychologisch en pedagogisch geschoolde diagnostici bij het onderzoek van de cognitieve vaardigheden.

U kan het platform vrij consulteren op de website van het PDC Thomas More Antwerpen. Het platform wordt beheerd door Annemie Bos (annemie.bos@thomasmore.be), coördinator Psychodiagnostisch Centrum.

NIEUW op het platform!!

Werkschema's

Omdat we in Vlaanderen tot op heden niet beschikken over één instrument dat alle vaardigheden meet, zijn we aangewezen op een benadering waarbij we vertrekken van één kernsubtest en aanvullen vanuit andere tests. Flanagan et all. ontwierpen na jaren studiewerk en ervaring (> 1997) een cross-batterij benadering (XBA-benadering) die psychometrisch en theoretisch verantwoord is.

De principes van Flanagan et all zijn voor Vlaanderen uitgewerkt in de CAP-publicatie van 2007, aangevuld in 2010 (CHC-platform) en binnen CAP-overleg van 2013. Het resultaat vindt zijn neerslag in het document Psychometrische principes crossbatterij-benadering (XBA). Het respecteren van de XBA-principes geeft de psychometrisch best onderbouwde beoordeling van de cognitieve vaardigheden van een leerling, binnen de grenzen van praktische beperkingen (bv. tijd en beschikbaarheid van tests) en de diagnostische vraagstelling (21/06/2013 PVOC Antwerpen).

Algemeen

Plaatsing van psychodiagnostische instrumenten binnen het CHC-model (laatste update 11/2013).

Per leeftijd: schema's per leeftijd

Specifiek

De documenten terug te vinden onder respectievelijk WISC-III en WPPSI-III zijn ontwikkeld door de werkgroep CHC van het VCLB De Wissel Antwerpen.

WISC-III (laatste update 11/2014)

In het kader van het Practicum School- en Pedagogische Psychologie van de opleiding Toegepaste Psychologie werd een instructiefilm gemaakt. In deze film wordt de werkwijze WISC-III CHC stap voor stap overlopen en de werkbrochure ingevuld. Zo kan de methode ingeoefend worden. Voor het doorlopen van deze instructiefilm heb je bovenstaand materiaal nodig en het intern rapport van casus Roos.

WPPSI-III (laatste update 11/2014)

WAIS-IV (laatste update 02/2015)

Grafiekmodule

De grafiekmodule, ontwikkeld door Code, laat toe om de BCV-indexen en het geschatte CHC-totaal IQ grafisch voor te stellen.

Statistische relatie tussen soorten normen

In testmateriaal worden verschillende soorten normen gebruikt. Normen met een normaalverdeling werden statistisch vergeleken en naast elkaar geplaatst. De vergelijking en interpretatie is te raadplegen in dit document, opgemaakt door PDC, na consensusoverleg met verschillende diensten.

BCV-fiches met interventiemogelijkheden (laatste update 2015)

Gisleen Rauws (VCLB De Wissel, CAP vzw) herwerkte de vroegere interventiefiches, gebaseerd op een grondige literatuurstudie. Volgende documenten geven zeer waardevolle achtergrondinformatie:

De BCV-fiches zelf zijn enkel bedoeld als inspiratiebron bij het opstellen van adviezen en handelingsplannen. Een goed handelingsgericht advies kan enkel opgesteld worden op basis van een ruim diagnostisch beeld dat steeds gebaseerd is op meer gegevens dan enkel een CHC-profielanalyse. Ook de haalbaarheid binnen de onderwijs- en opvoedingscontext of hulpverlening moet steeds in rekening gebracht worden. Maak steeds een beperkte selectie en concretiseer.

Casussen uit de praktijk

Per thema worden infobundels uitgewerkt. Hierin is beknopte achtergrondinformatie terug te vinden over de toepassing van CHC bij specifieke doelgroepen, geïllustreerd met casusmateriaal. 

FAQ's

De reglementering voor VAPH-dossiers en het RIZIV is (nog) niet aangepast aan het CHC-intelligentiemodel. Er moeten nog steeds klassieke Wechsler-IQ's vermeld worden. VCLB De Wissel noteerde de huidige stand van zaken en geeft de aanpak weer voor het indienen van zulke dossiers bij WPPSI-III en WISC-III.

FAQ CELF-IV-NL en Gsm (laatste update 03/2017)

Overzicht FAQ (laatste update 11/2014) 

Themagerichte FAQ's (CAPvzw team- 06/2013): Deze FAQ-bundel is thematisch opgebouwd:

 • CHC en Faire diagnostiek
 • Vervangen van subtests – samenstelling van de testbatterij 
 • CHC en Handelingsgericht werken
 • CHC en hertesten
 • (Nieuwe) instrumenten
 • VAPH
 • CHC en praktische implicaties
 • Digitale versie (scoringsmodule)
 • CHC - berekeningen

Publicaties

Presentaties CHC-vormingen

Literatuurlijst en websites

Literatuurlijst

Nieuw! 

Themanummer TOKK (Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en kinderpsychologie), 2016(3-4) 
Intelligentieonderzoek in beweging. Kijken naar cognitieve vaardigheden vanuit het CHC-model. 

Redactie: Verschueren, K., Bos, A. & Bijttebier, P.

Binnen intelligentieonderzoek is er heel wat in beweging. De benadering van intelligentie door een CHC-bril (Cattell-Horn-Carroll) kent een opmars in het Nederlandstalig gebied. Dit nummer biedt actuele wetenschappelijke inzichten in intelligentieonderzoek op basis van het CHC-model, met een sterke focus op de praktische toepassing. Een nummer om niet te missen én een must voor al wie met diagnostiek van intelligentie begaan is.

 • Magez, W., Wuyts, R. & Germeijs, V. (2015). TODIO-L gebruiken in het CHC-model? Het kan! Caleidoscoop, 27:3, 36.
 • Tierens, M. & Van Huynegem, J. (2015).  Intelligentiemeting in nieuwe banen: CoVaT-CHC. Caleidoscoop, 27:4, 26.
 •  Rauws, G.,  Geerinck, K. (2016). Van IQ-cijfers naar handelen. Het HGD-traject en cognitieve psychologie als kapstok. Caleidoscoop, 28:3, 12.
 • De Jonghe, E. (2016). IQ lager dan 50? Vastlopen op de ondergrens van intelligentietests is verleden tijd. Caleidoscoop, 28:5, 26.
 • Resing, W.C.M & Verschueren, K. (2016). Hoofdstuk 5: Intelligentie. In: Verschueren, K. & Koomen, H. (Red.) Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Antwerpen-Apeldoorn: Garant
 • Magez, W. (2009). De I van IQ. IQ voor ‘slimmies’. Caleidoscoop, 21:1, 20.
 • Carroll, J. B. (1993). Human cognitive abilities: A survey of factor analytic studies. New York: Cambridge University Press.
 • Flanagan D.P. & Alfonso, V.C. (2011). Essentials of specific learning disability identification. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Flanagan,D.P., Alfonso, V.C. & Ortiz, S.O. (2013). Essentials of cross-battery assessment (3th ed). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Flanagan,D.P. & Harrison, P.L. (2012). Contemporary intellectual assessment (3th ed). New York/London: Guilford Press.
 • Flanagan,D.P., Mc Grew, K.S. & Ortiz, S.O. (2000). The Wechsler Intelligence Scales and Gf-Gc theory: A contempary approach to interpretation. Boston: Allyn & Bacon.
 • Uzieblo, K., Winter, J., Vanderfaeillie, J., & Rossi, G, Magez, W. (2012). Intelligent diagnosing of intellectual disabilities in offenders? Food for thought, Behavioral Sciences & the Law, 48, 28–48, doi:10.1002/bsl
 • Uzieblo, K., Habets, P., Jeandarme, I. (2015). De IQ-score in twijfel getrokken: evolutie naar een multidimensioneel cognitief vaardigheidsprofiel. Een illustratie uit de forensische psychiatrie, Neuropraxis, 19, 87-94, doi: 10.1007/s12474-015-0095-y
 • Verschueren, K., & Resing, W. C. (2015). Intelligentiediagnostiek volgens het CHC-model. Van theorie naar praktijk. In: W. C. Resing (Red.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (pp. 63-84). Amsterdam: Pearson.

Websites