Kwaliteit

Kwaliteitscultuur

Alle opleidingen van Thomas More zijn geaccrediteerd door NVAO. De accreditatierapporten zijn beschikbaar op het Hogeronderwijsregister: http://www.hogeronderwijsregister.be/home

Onze kwaliteitszorg steunt op vier pijlers:

 • Inzetten op het creëren van kwaliteitscultuur;
 • snelle actie en korte feedbackloops in de groeispiraal;
 • voortdurende monitoring van gegevens via het dashboard;
 • 6jaarlijkse diepteanalyse van de kwaliteit van de opleiding met onze onderwijsspiegel.

Thomas More zet sterk in op het creëren van een stevige kwaliteitscultuur. We willen voortdurend leren, verbeteren en innoveren, zodat we onze studenten versterken en de verwachtingen van studenten en werkveld overtreffen. We versterken kwaliteit door:

 • voortdurend feedback te vragen,
 • hierop te reflecteren,
 • en onze acties daaraan aan te passen,
 • met een sterke focus op innovatie.

Iedereen is hiervoor verantwoordelijk.

groeispiraalDe groeispiraal geeft deze manier van werken weer.

Een organisatie die erin slaagt op alle niveaus deze groeispiraal en dit continue verbeteren te laten werken, is een lerende organisatie.

Thomas More houdt voortdurend de vinger aan de pols en stuurt snel bij waar nodig. Studenten en het werkveld worden waar mogelijk betrokken. Alleen zo kunnen we de verwachtingen van onze studenten en het werkveld overtreffen en staan we garant voor het afleveren van de beste studenten. Ook de commissie van de instellingsreview heeft dit vastgesteld. Ze concludeerde tijdens haar bezoek dat ze ‘weinig instellingen kent waar op de werkvloer zo intensief met verbeterbeleid wordt omgegaan. De cycli zijn kort en men speelt snel op de bal. Er is zeer duidelijk sprake van een kwaliteitscultuur.’

De groeispiraal draait dankzij een voortdurende monitoring van gegevens. Deze volgen we op in ons dashboard. Alle medewerkers en de studentenraden kunnen deze gegevens raadplegen. Via dit dashboard krijgen opleidingen inzicht in hun resultaten op het vlak van instroom, doorstroom en uitstroom en in de mening van hun belanghebbenden: studenten, werkveld en docenten.

De dienst Business Intelligence verzamelt jaarlijks deze informatie in een geaggregeerd rapport. Het directiecomité en de academische raad bespreken dit rapport. De conclusies vind je hier.

De kers op onze kwaliteitstaart is de zes-jaarlijkse onderwijsspiegel, waarmee we de kwaliteit van elke opleiding in de diepte bekijken. Met de onderwijsspiegel streven we een dubbel doel na:

 • Extern: de kwaliteit van het diploma garanderen voor studenten, werkveld en overheid.
 • Intern: de kwaliteitscultuur blijvend ontwikkelen en de opleidingen daarbij ondersteunen.

Een dossier dat informatie over alle onderwijskundige aspecten van de opleiding bevat, is het vertrekpunt van de onderwijsspiegel. We bouwen dit dossier op aan de hand van standaard beschikbare informatie en leggen het voor aan de opleiding en haar studentenraad ter aanvulling.

Een panel gaat met dit dossier aan de slag om het bezoek voor te bereiden. Om voldoende in de diepte te kunnen werken, bepalen de voorzitter van het panel en de opleidingsmanager samen een beperkt aan thema’s dat tijdens het bezoek aan bod zal komen. Het eindniveau en de professionele oriëntering van de opleiding zijn altijd een onderdeel van deze thema’s.

Tijdens het bezoek brengen we alle belanghebbenden samen rond de tafel (getting the whole system in the room): studenten, docenten, werkveld, leidinggevenden. Samen met het panel zoeken de gesprekspartners naar sterktes en ontwikkelkansen van de opleiding.

De commissie bestaat uit een extern onderwijsdeskundige, een extern domeindeskundige, een intern onderwijsdeskundige, een student van een verwante opleiding en een of meerdere vertegenwoordigers van het werkveld.

Op basis van de conclusies van de gesprekken stelt de opleiding een rapport op waarin ze aangeeft hoe ze het juiste niveau en de juiste oriëntatie garandeert en welke haar ontwikkelambities zijn. De directie bespreekt dit rapport samen met de opleidingsmanager en de voorzitter van het panel. Elke opleiding die door het proces van de onderwijsspiegel gegaan is, krijgt ondersteuning vanuit de instelling, hetzij om knelpunten aan te pakken, hetzij om ontwikkelambities te ondersteunen. Na afronding van het proces publiceren we het rapport op de website.

Conclusie

Onze zorg voor kwaliteit kenmerkt zich door:

 • Het belang van de feedbackcultuur met snelle actie en betrokkenheid van alle stakeholders
 • De nadruk op eigenaarschap en het leggen van de verantwoordelijkheid voor kwaliteit dicht bij het kernproces
 • Sterke transparantie en toegankelijkheid van gegevens wat een stimulans is voor permanente ontwikkeling en versterking

Rapporten

Al onze opleidingen zijn geaccrediteerd op basis van een positieve beoordeling door een visitatiecommissie.

Kwaliteit van de Bacheloropleidingen

 

Kwaliteit van de Engelstalige bacheloropleidingen

Kwaliteit van de graduaatsopleidingen

 

Kwaliteit van de Bachelor-na-bacheloropleidingen