Diagnostiek van leerstoornissen

Instapvoorwaarden

Een theoretische basiskennis rond dyslexie en dyscalculie is een noodzakelijke voorwaarden om de lessen te kunnen volgen. 

Overzicht van de sessies

Sessie 1 | L. Huybens

do. 24.11.2022 | 17.30 - 21.00 uur | Antwerpen

Diagnostiek dyslexie lager onderwijs

In deze vorming richten we ons op de diagnostiek van dyslexie bij kinderen. We bespreken de diagnostische cyclus bij kinderen met lees- en spellingmoeilijkheden op basis van de handelingsgerichte diagnostiek en het CHC-model. Op basis van intakegegevens van een casus selecteren we geschikte testinstrumenten, aangepast aan de leeftijd van het kind en de hulpvraag. Bij de bespreking van de onderzoeksresultaten staan we stil bij de kwalitatieve analyses van de lees- en spellingfouten. Vervolgens bekijken we in welke situaties we de diagnose al dan niet kunnen stellen, rekening houdend met de anamnestische gegevens en onderzoeksresultaten. Aan de hand van deze gegevens wordt eveneens een sterkte-zwakteprofiel opgesteld, van waaruit gerichte adviezen m.b.t. maatregelen, schoolse ondersteuning, therapeutische begeleiding, enz. gedistilleerd worden. 

Sessie 2 | L. Huybens

do. 08.12.2022 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen

Diagnostiek dyslexie secundair onderwijs

Ondanks recente aandacht voor de problematiek van dyslexie bij jongeren en volwassenen, blijven er nog steeds lacunes op het gebied van een wetenschappelijk onderbouwde en gefundeerde diagnose bij deze doelgroep. Na een aantal kritische bedenkingen bij de criteria voor diagnosestelling bespreken we in deze vorming eerst de aandachtspunten bij de anamnese van jongeren met lees- en spellingmoeilijkheden. Daarnaast komen de hiaten in het testinstrumentarium bij deze doelgroep aan bod en gaan we dieper in op huidige initiatieven die op dit vlak worden ondernomen. Vervolgens schetsen we het belang van een aangepaste omkadering voor de doelgroep. De onderbouwde diagnose met een sterkte-zwakteprofiel is een belangrijke basis om begeleiding en faciliteiten te adviseren. Tijdens deze sessie wordt een casus in de diepte uitgewerkt en worden alle fasen van de diagnostische cyclus doorlopen. 

Sessie 3 |  I. Smits

do. 12.01.2023 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen

Diagnostiek dyscalculie lager en secundair onderwijs

In deze sessie bespreken we de diagnostische cyclus bij kinderen en jongeren met rekenmoeilijkheden op basis van de handelingsgerichte diagnostiek en het CHC-model. Na een algemeen kader en de bespreking van de verschillende fasen binnen de diagnostiek gaan we actief aan de slag. Dit doen we aan de hand van verschillende casussen. Op basis van intakegegevens selecteren we geschikte testinstrumenten, aangepast aan de leeftijd van het kind en de hulpvraag. We staan ook uitgebreid stil bij de foutenanalyse die dient te gebeuren bij alle onderdelen van het rekenen. Het opstellen van een sterkte-zwakteprofiel gebeurt aan de hand van anamnestische gegevens en onderzoeksresultaten van de casus. Vervolgens bekijken we in welke situaties we de diagnose dyscalculie al dan niet kunnen stellen, rekening houdend met de anamnestische gegevens en testresultaten. Op basis van een sterkte-zwakte analyse maken we de link met adviezen voor het kind en zijn omgeving.  

Sessie 4 |  A. Aerts

do. 16.02.2023 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen

Psycho- educatie dyslexie en dyscalculie

Nadat de diagnose ‘leerstoornis’ gesteld is, vormt psycho-educatie aan het kind/jongere en zijn omgeving de eerste stap in de begeleiding. Tijdens deze sessie gaan we dieper in op de verschillende fasen en principes van het psycho-educatie proces. Bestaande materialen worden onder de loep genomen en kritisch besproken.     

Sessie 5 | K. Schraeyen

do. 23.03.2023 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen

Dyslexie en meertaligheid

In Vlaanderen spreekt 1 op 5 kinderen thuis een andere taal dan Nederlands. Deze kinderen moeten op school niet alleen een nieuwe taal leren spreken, maar moeten ook leren lezen en spellen in die taal. Dit verloopt niet vanzelf voor alle kinderen. Als diagnosticus is het moeilijk om uit te maken of de lees- en spellingproblemen het gevolg zijn van een leerstoornis of te wijten zijn aan een onvoldoende taalvaardigheid in het Nederlands. Dankzij een duidelijk stappenplan krijg je handvaten voor de diagnostiek bij deze doelgroep.    

Sessie 6 | L. Van den Eynden

di. 25.04.2023 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen

Dyslexie en vreemde talen

Wanneer dyslectische leerlingen in het vijfde leerjaar met Frans geconfronteerd worden – en in het middelbaar onderwijs met Engels – betekent dit vaak opnieuw een struikelblok. In deze sessie wordt ingegaan de knelpunten die daarbij ervaren worden. We gaan ook dieper in op  mogelijke handelingsgerichte adviezen.

Sessie 7 | L . Van den Eynden

di. 02.05.2023 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen

Indicerende vraagstelling dyslexie en dyscalculie

In deze sessie staat de indicerende vraagstelling centraal. Wat na een diagnose dyslexie of dyscalculie? We bespreken tijdens deze sessie:

-    Hoe we de brug kunnen maken van de handelingsgerichte diagnostiek naar een effectieve ondersteuning van kinderen en jongeren met leerstoornissen;
-    Welke aspecten een effectieve behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren bevat;
-    Aan welke criteria effectieve zorg en behandeling voor kinderen en jongeren met leerstoornissen moet voldoen;
-    Welke initiatieven en materialen hiervoor zinvol kunnen zijn. 

Docenten

Tijdens het academiejaar 2022-2023 werken volgende gastdocenten mee aan deze module:

  • Liesbeth Huybens | orthopedagoog, is werkzaam als lector binnen de opleiding Toegepaste Psychologie aan Thomas More Antwerpen. Na haar studies Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven, verwierf ze expertise op het vlak van multidisciplinair onderzoek rond leerstoornissen bij kinderen en jongeren. 
  • Ilse Smits | logopedist, is werkzaam als lector binnen de opleiding Logopedie en Audiologie waar ze o.a. het vak leerstoornissen diagnostiek en therapie verzorgt. Ze heeft daarnaast een privépraktijk waar ze kinderen en jongeren begeleidt op vlak van diagnostiek en behandeling van rekenproblemen.  
  • Annelies Aerts | psycholoog, is werkzaam als lector binnen de opleiding Toegepaste Psychologie aan Thomas More Antwerpen. Na haar studies schoolpsychologie aan de KU Leuven verwierf ze expertise op vlak van diagnostiek en begeleiding bij kinderen en adolescenten met leerstoornissen.  Naast haar werk als docent heeft ze een privépraktijk waar ze jongeren met leer- en ontwikkelingsstoornissen begeleidt. 
  • Dr. Kirsten Schraeyen | is verbonden aan de opleiding Logopedie en Audiologie, Thomas More en research fellow binnen de onderzoekseenheid Gezins- en orthopedagogiek, faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven. Haar onderzoeksexpertise situeert zich op het vlak van taal- en leerstoornissen in een meertalige context. Ze doceert het topic ‘bilingualism’, binnen de eigen opleiding alsook internationaal als gastdocent. 
  • Liesbeth Van den Eynden | logopedist, is werkzaam als docent binnen de opleiding Logopedie en Audiologie. Na haar studies Licentiaat in de Logopedie en Audiologie aan de KU Leuven specialiseerde ze zich in leerproblemen aan de faculteit Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven en aan de Fontys Hogeschool Nederland. Ze heeft naast haar werk als docent een privépraktijk als logopediste waar ze kinderen en jongeren met leerproblemen begeleidt.  

Adres

Campus Sanderus | Molenstraat 8 | 2018 Antwerpen
tel. 03 206 04 91