Module Neuropsychologische counseling themareeks 2

Inhoud

In de neuropsychologie gaat men na hoe de hersenen betrokken zijn bij het tot stand komen van belangrijke psychische gedragsfuncties. De vraag die in de klinische neuropsychologie centraal staat, is of het verminderd functioneren, of het verander(en)de gedrag te wijten is aan hersendisfunctie met weerslag op gedragsmatig en cognitief vlak, dan wel aan andere factoren (of aan beide).

Er komen verschillende thema's aan bod die relevant zijn voor de neuropsychologische praktijk. Er wordt bijvoorbeeld een sessie ingericht over rouw en verwerking na het oplopen van een hersenletsel. We bekijken hoe we binnen een psychotherapeutische context een nieuwe identiteitsvorming mee kunnen helpen ondersteunen. Ook de ondersteuning van de mantelzorger komt aan bod en er wordt een sessie gegeven over seksualiteit na hersenletsel.

Casusmateriaal en beeldfragmenten bieden hiervoor illustratie en ondersteuning.

Overzicht van de sessies

Sessie 1 | W. Lambrecht | Hoe omgaan met rouw en verwerking 

do. 07.10.2021 | 18.00 - 21.00 uur | Gent

Tijdens deze sessie wordt een overzicht geboden van een aantal vaak geciteerde rouwmodellen, en wordt hierbij gepoogd een praktische vertaling te maken naar de klinische praktijk. Daarnaast wordt ook een aantal (neuro)psychotherapeutische technieken overlopen om rouw bespreekbaar te maken in de behandelkamer, bruikbaar bij personen met een vorm van neurologisch lijden.    

Sessie 2 | Koen Browaeys |  Identiteit na een hersenletsel

do. 18.11.2021 | 18.00 - 21.00 uur | Gent

Naast het feit dat een hersenletsel een impact heeft op het fysisch, cognitief en psychische functioneren, verandert deze ingrijpende gebeurtenis ook vaak hoe iemand naar zichzelf kijkt. De identiteit of het zelf wordt ook drastisch door elkaar geschud. Vaak zien we dat deze kijk op zichzelf een invloed heeft op het welbevinden van de persoon met NAH.
Binnen deze sessie bekijken we de onderdelen van deze identiteit, hoe deze gevormd wordt en veranderd na een hersenletsel. We bekijken hoe we binnen een (psychoanalytische) psychotherapeutische context deze identiteitsvorming mee kunnen helpen ondersteunen.

Sessie 3 | J. Knaeps | Mantelzorger/ gezin en samenleving

di. 01.02.2022 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen

Niet enkel het welbevinden van de persoon met NAH kan onder druk komen te staan, ook voor de naasten zijn de gevolgen zeer ingrijpend. Voor de mantelzorger dreigt een overbelasting waar we als hulpverlener aandacht voor moeten hebben.

In deze sessie gaan we in op de noden van mantelzorgers en de valkuilen in een begeleiding. Aan de hand van eigen casussen bekijken we samen hoe je als hulpverlener aandacht kan hebben voor de verschillende rollen van de mantelzorger.

Sessie 4 | H. Verlinden | Omgaan met dementie

di. 08.02.2022 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen

In deze sessie zal er dieper ingegaan worden op hoe onze visie over dementie en manier van omgaan met personen met dementie invloed heeft op hun beleving en gedrag.

Sessie 5 | R. Daniël | Seksualiteit

di. 22.03.2022 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen

Ongeveer de helft van alle patiënten met hersenletsel rapporteert seksuele problemen. Het onderwerp seksualiteit blijft nog altijd iets waar patiënt en behandelaar moeilijk over praten of het seksueel probleem wordt overschaduwd door andere emotionele en/of gedragsproblemen van de patiënt. 
Tijdens deze avond zullen we ingaan op hoe je het thema seks bespreekbaar kunt maken. Er is aandacht voor casuïstiek en er worden praktische handvatten geboden bij het in kaart brengen van seksuele problematiek. Tenslotte is er ruimte voor het bespreken van de behandeling van seksuele problematiek bij hersenletsel patiënten.

Sessie 6 |  N. Ansoms | Revalidatie binnen school en het dagelijks leven 

do. 21.04.2022 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen

In de (cognitieve) revalidatie van kinderen en jongeren worden onderwijs en het dagelijks leven mee ingezet als essentiële partners in de revalidatie. Aan de hand van casuïstiek wordt deze werkwijze verduidelijkt. 
De revalidatiewerking bij kinderen/jongeren toont heel wat gelijkenissen met deze bij volwassenen, maar ook verschilpunten. In deze sessie wordt stil gestaan bij mogelijke aandachtspunten, valkuilen, e.d. als je met kinderen/jongeren aan de slag gaat. 

Sessie 7 | D. Vandenborre | Biedt neurostimulatie een meerwaarde in de behandeling van mensen met een NAH?     

do. 28.04.2022 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen 

We bespreken kritisch enkele toepassingen en zoomen in op tDCS (transcraniële gelijkstroomstimulatie). Cursisten gaan zelf aan de slag met tDCS. Zo ervaren ze hoe eenvoudig je het toestel kan inzetten, maar hoe veel inhoudelijke vragen je pad kruisen.

Docenten

Tijdens het academiejaar 2021-2022 werken volgende gastdocenten mee aan deze module:

  • Wouter Lambrecht | Klinisch neuropsycholoog verbonden aan Hersenletselpraktijk, Centrum voor neuropsychologie 
  • Koen Browaeys | Klinisch psycholoog en psychoanalytische psychotherapeut.  Hij is verbonden aan De Hoop vzw, Praktijk voor Psychoanalytische Psychotherapie
  • Jeroen Knaeps | Klinisch psycholoog & Lector Opleiding Toegepaste Psychologie Thomas More Antwerpen
  • Hilde Vanderlinden | Klinisch psycholoog, WZC Sint Bernardus Bertem & Referentiepersoon Dementie
  • Riët Daniël | Gezondheidszorgpsycholoog en seksuoloog, Archipel zorggroep
  • Nathalie Ansoms | Klinisch Psycholoog, Revalidatiecentrum Pulderbos, Revalidatiecentrum NAH Turnhout
  • Dorien Vandenborre | Dr. Neurolinguïst, docent-onderzoeker Thomas More opleiding Logopedie en Audiologie

Noortje Hermans | Katrijn van Parijs | Hanne Fransen | Modulesupervisoren

Locaties

  • Gent | De Mokke | Antwerpsesteenweg 219 - 9000 Gent