Module 6 | Probleemdomein emoties

Doelstelling en inhoud

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de gedragstherapeutische benadering de meest aangewezen aanpak is voor kinderen, jongeren en volwassenen met angst en depressie. Belangrijk is om vroegtijdig in te grijpen, liefst vooraleer psychopathologie zich ontwikkelt.

In deze module zal aandacht worden besteed aan de preventie van angst- en stemmingsstoornissen. Hiervoor zijn in de literatuur enkele bruikbare programma’s beschreven, waarvan uit onderzoek blijkt dat ze hun effectiviteit hebben bewezen. Deze protocols zullen aangeleerd en ingeoefend worden doorheen de workshops, waardoor ze toepasbaar worden in de dagelijkse praktijk.

Daarnaast zal aandacht besteed worden aan het leren omgaan met, hanteren van en reduceren van angstige gevoelens enerzijds en depressieve gevoelens anderzijds. Ook hierover vinden we binnen de gedragstherapie goede en praktisch bruikbare methodieken om de cliënt in beweging te brengen en goede vaardigheden aan te leren om met dergelijke gevoelens beter te leren omgaan.

In deze module wordt een combinatie van theorie en praktijk beoogd. Goede vaardigheden op vlak van omgaan met en begeleiden van mensen met angstige en depressieve gevoelens zijn belangrijk voor de gedragscounselor.

Tijdens de module wordt er geoefend met rollenspelen, videomateriaal en casussen ingebracht door de spreker en deelnemers.

Opleidingsdagen

Data worden later bekendgemaakt

Docent

Eric Heyns