Module 5 | Crisishulp en bemiddeling

Doelstelling en inhoud

Steeds meer hulpverleners krijgen te maken met crisissituaties: het gaat hierbij om escalerende situaties die onmiddellijke interventies en een correcte aanpak vereisen, waardoor de crisis kan gedeblokkeerd worden. In het kader van psychosociale begeleiding krijgt crisishulp en bemiddeling dan ook een belangrijke plaats toegewezen. Het adequaat omgaan met mensen in crisis en het doelgericht bemiddelen tussen verschillende partijen, kan de weg vrijmaken voor verdere hulpverlening.

In deze module staan drie thema’s centraal: (1) crisisopvang, (2) conflicthantering en (3) bemiddeling. Op een praktijkgerichte wijze zullen de verschillende gespreksprincipes, technieken en methodieken aangereikt worden om tot een efficiënte aanpak te komen in het werk met crisissen en conflicten, waarbij vaak met meerdere partijen zal moeten gewerkt en bemiddeld worden. Het kan hierbij gaan om situaties van intrafamiliaal geweld, (v)echtscheidingen, suïcidedreiging, slachtofferhulp, opvang na schokkende gebeurtenissen,…

In deze module wordt een combinatie van theorie en praktijk beoogd. Deze module vormt mee de basis voor het 2e jaar van de opleiding, waar bij elk probleemdomein het luik van het omgaan met psychosociale problemen verder zal uitgewerkt worden.

Tijdens de module wordt er geoefend met rollenspelen, videomateriaal en casussen ingebracht door de deelnemers.

Opleidingsdagen en supervisie

Data worden later bekendgemaakt

Docenten

Hilde Willems