Module 4 | Psychodiagnostiek bij minderjarige plegers

Inhoud & doelstelling

In module 4 wordt gefocust op de psychodiagnostiek van specifieke problematieken bij minderjarige plegers. Er zal vooreerst ingegaan worden op de relatie tussen ontwikkelingsstoornissen en normoverschrijdend gedrag. Ook de diagnostiek van psychopathie bij minderjarigen en deze bij jongeren die seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen, komt aan bod. Tenslotte wordt het gebruik van risicotaxatie-instrumenten bij minderjarigen kritisch toegelicht, waarbij de focus op de onderkenning van zowel risico- als protectieve factoren zal liggen. In de verschillende sessies wordt de theoretische onderbouwing van de meest courant gehanteerde instrumentaria nader toegelicht. Daarnaast komt de praktische toepassing van deze instrumentaria aan bod.