Forensische psychodiagnostiek en counseling

Postgraduaat verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie

Locatie: Antwerpen - Campus Sanderus

Het forensische werkveld is een zeer brede en groeiende sector. Het houdt het justitiële domein in, naast zowel opgelegde als vrijwillige hulpverlening. De groei van de forensische hulpverlening gaat gepaard met een toenemende vraag naar specifieke kennis en deskundigheid op het gebied van de forensische psychologie.

De forensische psychologie situeert zich op het raakvlak tussen psychosociale hulpverlening en justitie. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de forensische hulpverlening specifieke kennis (bv. juridische en deontologische kennis, kennis van veel voorkomende vormen van psychopathologie, …) en vaardigheden vereist (bv. het hanteren van instrumenten voor forensische psychodiagnostiek, specifieke communicatievaardigheden met dader en slachtoffer, counselingvaardigheden die rekening houden met de juridische context, verplichte hulpverlening, …).

Het tweejarige postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek en Counseling wil voor de professional een brede en diepgaande opleiding in de forensische psychologie aanreiken. Hierbij ligt het accent zowel op kennis als op vaardigheden. De professional maakt tijdens deze opleiding kennis met zowel  hulpverlening aan personen die strafbare feiten pleegden, als met de rechtspsychologie en met de wisselwerking tussen het dader- en slachtofferschap.

Scroll naar beneden voor meer info

Opbouw

 • Doelgroep
 • Programma
 • Studiegeld
 • Getuigschrift
 • Doelgroep

  Deze opleiding richt zich tot professionele bachelors in de Toegepaste Psychologie, masters in de Klinische Psychologisch en Masters in de Criminologie. De opleiding betreft steeds een 2-jarig traject. Een nieuwe cyclus zal van start gaan in september 2022. Vanaf maart 2022 kan je je opnieuw kandidaat stellen voor deze opleiding door een motivatiebrief met CV aan forensic.tp@thomasmore.be te bezorgen. Houders van een ander diploma hoger onderwijs met professionele ervaring in het werkveld kunnen zich op dezelfde manier kandidaat stellen. Een stuurgroep zal elk dossier individueel in overweging nemen.
   
  Het aantal deelnemers is beperkt tot 25. De opleiding gaat van start vanaf 15 deelnemers.

 • Programma

  Het programma is interactief: de sessies bestaan uit een theoretisch gedeelte in de vorm van een hoorcollege en een praktijkgericht gedeelte, waarbij casusvoorbeelden en -besprekingen centraal staan.

  Ieder academiejaar gebeurt de evaluatie van de modules aan de hand van een geïntegreerd werkstuk dat tegen het einde van ieder academiejaar afgewerkt wordt. Op het einde van ieder academiejaar wordt eveneens een mondeling examen afgelegd.

  Lesdagen

  Het postgraduaat (40 studiepunten) bestaat uit 8 praktijkgerichte modules verspreid over 2 academiejaren en omvat in totaal 168 contacturen of 56 contactbeurten van telkens 3 uur. Een module (5 studiepunten) omvat 7 contactbeurten van 3 uur.

  Het curriculum bestaat uit modules waarbij telkens naar een evenwicht tussen theorie en praktijk wordt gestreefd. In elke module worden recente tendensen, visies en benaderingen in verband met het desbetreffend onderwerp gekaderd. Daarnaast worden ook de nodige vaardigheden aangereikt en aan de praktijk getoetst.

  Het eerste academiejaar omvat 4 modules verspreid over 28 contactbeurten van telkens 3 uur. Hier ligt de focus op het juridisch kader en het forensisch werkveld, de psychodiagnostiek bij minderjarigen en bij volwassen personen die feiten plegen.

  Het tweede academiejaar omvat eveneens 4 modules verspreid over 28 contactbeurten van telkens 3 uur. In dit tweede jaar ligt de focus op integratief werken binnen het forensisch werkveld, de counselingvaardigheden binnen de hulpverlening, en de wisselwerking tussen slachtoffer- en daderschap.

  De opleiding wordt verzorgd door nationale en internationale experts op het desbetreffend forensisch gebied. Er is een evenwicht tussen academische en praktijkexpertise.

  De contactbeurten vinden telkens plaats op dinsdag- of donderdagavond van 18 tot 21 uur. 

  Eerste opleidingsjaar (2020-2021)

  Tweede opleidingsjaar (2021-2022)

   Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

  • Studiegeld

   Het inschrijvingsgeld bedraagt € 950 euro per academiejaar (4modules). 

   Er wordt een elektronisch leerplatform aangeboden voor het lesmateriaal en de zelfstudieteksten.

   De inschrijving is definitief na betaling van €500. Het resterende bedrag dient betaald te worden voor 15 januari 2021.

   Annulatievoorwaarden

   Wie inschrijft voor het postgraduaat, verbindt er zich toe het volledige programma te volgen.

   In geval van annulering van de inschrijving tot twee weken voor de start van de opleiding, wordt €50 van het inschrijvingsbedrag in rekening gebracht voor administratiekosten.

   Indien men annuleert na de start van de eerste module, wordt het voorschot van €500 niet terugbetaald.

   Terugbetaling van het volledige inschrijvingsgeld is niet meer mogelijk na 15 januari 2021.

   Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en KMO-portefeuille

   Stappenplan aanvraag Vlaams Opleidingsverlof

   De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof en KMO-portefeuille: Werknemers uit paritair comité 200.00 die een opleiding volgen buiten de werkuren kunnen dit via hun werkgever terugbetaald krijgen door CEVORA. De terugbetaling bedraagt tot € 375 per opleiding en per werknemer voor werkgevers die een opleidingsplan hebben. 

   Alle info over de terugbetalingsvoorwaarden vind je op de website van CEVORA.

    

    

  • Getuigschrift

   Wanneer je beschikt over een diploma bachelor in de Toegepaste Psychologie, master in de Klinische Psychologie en master in de Orthopedagogiek, ontvang je het getuigschrift Forensische Psychodiagnostiek en Counseling, indien alle 8 modules gevolgd zijn én indien je geslaagd bent voor alle schriftelijke en mondelinge examenmomenten. 

   Houders van een ander diploma hoger onderwijs, ontvangen onder dezelfde voorwaarden een certificaat.