Module 4 | Het proces van client-centered spelcounseling

Doelstelling en inhoud 

In deze module wordt het gehele proces van spelcounseling doorlopen. Hierbij komen de verschillende fasen van het proces aan bod: het intakegesprek, de spelobservaties, het opstellen van een handelingsplan, de verkennende en verbeeldende fase, de verdiepende fase en de afronding. Op deze verschillende fasen wordt in het tweede academiejaar verder ingegaan.

Bij spelcounseling is niet alleen het kind betrokken. De counseling is onderdeel van hulpverlening aan een groter geheel (gezin, school). In deze module komt daarom ook het systeemdenken in relatie met de client-centered spelcounseling naar voren. Een aanzet wordt gegeven om met ouders te werken. In het tweede jaar van de opleiding wordt dit verder uitgewerkt.

Opleidingsdagen

Lesdata worden later bekend gemaakt.

Intervisie

Intervisiedatum wordt later bekend gemaakt.

  • Voormiddag: intervisie
  • Namiddag: spelpraktijk

Docenten

  • Tinne Anthonissen, bachelor in de toegepaste psychologie en speltherapeute (Hogeschool Utrecht). Werkzaam in een zelfstandige praktijk in Mortsel.
  • Dinette Kooiman, master in de orhtopedagogiek en speltherapeute (Hogeschool Utrecht). Werkzaam in een zelfstandige praktijk voor speltherapie en opvoedingsondersteuning in Mortsel.
  • Marina van de Pas, speltherapeute en docent Master pedagogiek van Fontys (Tilburg). Eigen praktijk voor speltherapie en ouderbegeleiding.¬†