Oriënterend basistraject voor ervaringswerkers in de Geestelijke Gezondheidszorg

Nieuwe cyclus vanaf september 2019

Voor wie?

De ‘ervaringsdeskundige’ is een persoon die de bagage met zich meedraagt van ingrijpende levenservaringen, psychische kwetsbaarheid, tegenslag, … en hierbij een herstelproces heeft doorgemaakt en nieuwe inzichten verworven. In deze opleiding beogen we de deelnemers op te leiden en te begeleiden naar het inzetten van hun ervaringsdeskundigheid, als ervaringswerker binnen de geestelijke gezondheidszorg.

De kennis en inzichten, opgedaan via eigen ervaringen, en deze die de ervaringsdeskundige opsteekt van anderen, versterkt met verdere vorming, bieden een unieke mogelijkheid tot bevordering van herstel bij lotgenoten. Ook kan je vanuit je eigen herstelverhaal hulpverleners sensibiliseren voor het patiëntenperspectief.

Het basistraject is ‘oriënterend’, waarmee we bedoelen dat de studenten gaandeweg meer zicht krijgen op welke domeinen zij al dan niet tot hun recht zouden kunnen komen om zich verder te ontplooien als ervaringswerker. Deze vorming is dus geen academische scholing naar een diploma, maar wél een traject waarin je kan uitzoeken of ervaringswerk wel echt iets voor jou is. Met de nodige omkadering en in een veilig klimaat kan je ervaren welke rol(len) je als ervaringswerker zou kunnen/willen opnemen. Binnen de interactieve lessen vul je je persoonlijke bagage aan met de ervaringen van je medecursisten en maak je actief deel uit van het groepsproces. Verder krijg je de nodige tools aangereikt om je in het ‘werkveld’ verder te bekwamen terwijl je je eigen grenzen (h)erkent en bewaakt.

Wil je iets met je ervaring doen voor andere mensen? Zou het een meerwaarde voor jou betekenen om hiermee constructief aan de slag te gaan? Ben je bereid tot actieve (zelf)reflectie en het delen van eigen ervaringen? Wil je kennismaken met andere ervaringsdeskundigen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Waaruit bestaat de opleiding?

Je volgt doorheen het jaar 6 modules:

 • Module 1 | Herstel, empowerment en context
 • Module 2 | Eigenheid van de ervaringsdeskundigheid
 • Module 3 | Communicatie
 • Module 4 | Psychische kwetsbaarheid
 • Module 5 | Organisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg
 • Module 6 | Deontologie, ethiek en patiëntenrechten

Elke module bestaat uit meerdere lesdagen (zie programma). De modules lopen zo afwisselend door elkaar.

Wie zijn de docenten?

De modules zijn ontwikkeld en ingevuld door personen met de nodige expertise, in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en het werkveld. Er wordt naar gestreefd de lesdagen zoveel mogelijk te geven in duo ‘professional – ervaringsdeskundige’.

Trajectbegeleiders volgen het ganse traject van nabij op.

Elke student krijgt tevens een externe trajectcoach toegewezen voor 3 gespreide gesprekken.

De trajectcoach is de persoon die van buitenaf het individueel oriënterend opleidingstraject volgt met als tweeledig doel:

 • Op een laagdrempelige manier een klankbord zijn voor de cursist in functie van het eigen leer- en ontwikkelingsproces. De cursist reflecteert met de TC over de eigen leerervaringen waarbij de focus ligt op het raakvlak persoonlijke ontwikkeling/ontwikkeling als ervaringsdeskundige. De TC fungeert daarbij als brugfiguur tussen opleiding en werkveld.
 • Een vinger aan de pols houden in het geval er zich bij de cursist doorheen het leertraject problemen voordoen die verband houden met de eigen psychische kwetsbaarheid. De TC verwijst hier indien nodig en in samenspraak met de cursist door naar de bestaande hulpverlening. De TC neemt immers geen therapeutische begeleiding op zich.

Er wordt ook enkele keren een werkveldverkenning georganiseerd.

Interesse?

Je kan van een zekere afstand naar je eigen verhaal kijken, hebt al een behoorlijk herstelproces doorlopen en hebt het nodige vangnet van steunfiguren waarop je mogelijk kan terugvallen? En je wilt in de toekomst je ervaringen positief inzetten voor anderen? In dat geval is deze opleiding mogelijk iets voor jou!

Er is een selectieprocedure:

 1. De infosessie op 2 april 2019 wordt sterk aangeraden. Schrijf je hier in.
 2. We ontvangen na de infosessie je motivatiebrief als voorbereiding op het motivatiegesprek (via online format), vanaf 3 april 19,  uiterlijk 23 april 2019.
 3. Je krijgt een bericht of je al dan niet uitgenodigd wordt voor een motivatiegesprek (mei 2019).
 4. Uit deze groep kandidaten worden 20 personen toegelaten (bekendmaking juni 2019).

Evaluatie

Het proces dat je doormaakt doorheen de opleiding wordt geëvalueerd via 3 pijlers: je basishouding (functioneren binnen de groep), een portfolio (met tussentijds feedback) en een presentatie van je groeiproces. Je verwerft een getuigschrift (met feedback).

Praktisch

Infomoment
2 april 2019, 14u - 16u | Campus National

Financieel
€ 190 per traject

 • deel 1: € 95 (september 2019)
 • deel 2: € 95 (januari 2020)

Wanneer gaat de vorming door?
1 lesdag per week van 10u00 - 16u00, telkens op donderdag.
Het totaal van 30 lesdagen wordt verdeeld over twee semesters:

 • deel 1: september – december 2019
 • deel 2: januari 2020 – juni 2020

Aantal deelnemers
We beperken ons tot maximaal 20 deelnemers per traject, teneinde een omgeving te creëren, waar veiligheid van de groep en een kwaliteitsvolle interactie met de docenten en sprekers (ervaringswerkers) voorop staan.

Contact

Locatie
Thomas More Campus National, Kronenburgstraat 62 - 68, 2000 Antwerpen

 

Ervaring gebruiken als krachtbron …