Zelfscore-app voor de geestelijke gezondheidszorg

De zelfscore-app is een nieuw instrument voor de reguliere geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de forensische GGZ, het detentie-werkveld en de verslavingszorg dat wordt ontwikkeld door GGzE en het bedrijf BPI. Met deze app kunnen cliënten hun eigen beschermende en risicofactoren in kaart te brengen.
De zelfscore-app is oorspronkelijk ontwikkeld voor de forensische psychiatrie om cliënten en hun behandelend team inzicht te geven in het behandel- en resocialisatieplan. De zelfscore-app is een basistool voor de cliënt waarmee hij in samenspraak met de hulpverlener(s) gericht aan de slag kan gaan en doelen stellen vanuit een positieve basis.

De app is ontwikkeld in co-creatie met een groep cliënten. De eerste kwalitatieve resultaten tonen aan dat het instrument bijdraagt om zelfinzicht, behandelmotivatie en eigen regie te vergroten. Naast de app voor cliënten ontwikkelt BPI momenteel ook een versie voor het behandelend team die communiceert met het Elektronische Patiëntendossier (EPD). Dit is tijdbesparend tegenover de huidige manier van werken en er vooral op gericht om de dialoog met cliënten over overeenkomsten en verschillen in scores te faciliteren. Hiermee wordt de basis gelegd voor een effectievere behandeling.
Met steun van CrossCare wordt de zelfscore-app geschikt gemaakt voor een bredere toepassing binnen de reguliere GGZ en de detentie- en verslavingszorg in Nederland en België. De proeftuinen Lifelabs en LiCalab ondersteunen om instellingen te vinden in de reguliere GGZ, de verslavingszorg, het detentie-werkveld en de forensische zorg. Zij organiseren co-creatiesessies met cliënten en behandelaren  om inzicht te geven in de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen voor dit instrument.

Vervolgens wordt de zelfscore-app verder “op maat” ontwikkeld en getest (start juni 2017).