Praktijk 2

In de tweede opleidingsfase ligt het accent op het functioneren in diverse klassituaties. Op het einde van deze fase moet de student aantonen dat hij vakdeskundig is. Daarnaast staan omgaan met diversiteit in een klas en het integreren van algemene, (vak)didactische, pedagogische vaardigheden centraal. Als voorbereiding hierop voorzien we in de opleiding ateliers rond verschillende thema’s die studenten integreren op stage: differentiatie, evaluatie, coöperatief leren/coöperatieve werkvormen, taalgericht vakonderwijs, ICT ... Daarnaast functioneert de student ook mee op schoolniveau en voert hij hiervoor 3 clusteractiviteiten uit (toezicht, overleg en teamondersteuning) in overleg met de stageschool.

De concrete verwachtingen en organisatie van de stages in fase 2, vindt u in dit document:

Na elke les wordt een lesfeedbackformulier ingevuld door de mentor, waarbij de rubrieken verwijzen naar de basiscompetenties uit het beroepsprofiel van de leraar. De criteria onder de rubrieken vormen een kijkwijzer om de les te observeren. Ze geven aan welke doelstellingen de student in welke opleidingsfase moet bereiken. In de witruimte ernaast is er plaats voor toelichting en tips i.f.v. de begeleiding van de student en ter info aan de vakdocent uit de opleiding. Op het einde van dit formulier, graag een algemene beoordeling over de les als geheel samen met uw handtekening. 

Na de stageperiodes in semester 2 (maart + mei) wordt er per vak een synthese lesgebonden competenties gemaakt door de vakmentor(en). In de speerpunten op pagina 2 staat precies geformuleerd wat we verwachten van de student binnen de rollen uit het beroepsprofiel van de leraar. Deze kunnen worden beschouwd als doelstellingen voor het betreffende praktijkdeel. Bij de evaluatie dienen deze als richtinggevende toetssteen. Feedback betreffende het klasoverschrijdend functioneren van de student tijdens de clusteractiviteiten, kan een plaats krijgen in de laatste rubriek 'aanvullende commentaar'. Mogen we u eraan herinneren deze fiche te handtekenen onderaan? 

Marijke Voets
Praktijkcoördinator
T 0476 86 61 48
Joke Verschaeren
Praktijkcoördinator
T 0486 40 67 83