Samen sterk starten | FAQ

Koester je starters met Thomas More!

Ontdekte je ons aanbod voor aanvangsbegeleiding in schooljaar 2023-2024 via www.thomasmore.be/samen-sterk-starten?

Lees hieronder de veelgestelde vragen.

Wat maakt deze opleiding uniek?

We zijn de enige opleiding waarin zowel starters als begeleiders een traject volgen. Ieder op zijn niveau en gericht op zijn functie en rol en tegelijk zijn de beide trajecten gekoppeld aan elkaar, zowel inhoudelijk als qua timing.

We geven de aanvangsbegeleiders na iedere opleidingsdag een opdracht mee om op te pakken met hun starters. Deze opdrachten vormen dan de input voor de sessie van de starter die volgt een week na de sessie van de begeleiders. De laatste dag komen de begeleiders en starters samen in de namiddagsessie en staat hun gezamenlijk proces van het voorbije jaar centraal: we reflecteren, evalueren en blikken vooruit. We nodigen ook directies uit om mee na te denken en te kijken hoe een beleid op vlak van sociaal informeel leren in de eigen school vorm kan krijgen.

We zijn uniek omdat we onze startende leerkrachten van meet af aan mee betrekken. We bieden als het ware “zorg na afstuderen”.

De opleiding focust op een waarderende groeicultuur. We willen erg inzetten op hetgeen er al gebeurt in je school en uit de bevraging weten we dat dat al heel wat is. Tegelijk willen we van daaruit kijken welke nieuwe leerprocessen we kunnen creëren waardoor nog meer groei mogelijk wordt in de eigen school.

We hebben ons aanbod afgestemd op de resultaten die we kregen uit een bevraging van het werkveld, waaraan zowel directies, aanvangsbegeleiders als starters deelnamen.

Tot slot zijn we uniek doordat de begeleiding in handen is van twee sterke, complementaire begeleiders. Enerzijds Gie, die acht jaar directeur geweest is in een basisschool, voordien leraar was en nu verbonden is aan de lerarenopleiding. En anderzijds Kaatje die vijftien jaar pedagoog was in de lerarenopleiding en nu al jaren coachopleiding geeft aan leerkrachten en directies zowel in basis- als secundaire scholen en ook individuele en teamcoaching aan leerkrachten en directies geeft.

Ik volgde al een mentoropleiding. Is deze opleiding dan nog zinvol?

Sowieso kom je dan binnen als iemand met al een stevige bagage. Tegelijk geloven we dat de insteek van ons aanbod een versterking en aanvulling betekent. Gewoon al doordat we ons aanbod koppelen aan je huidige werk met die specifieke starter. Daarnaast besteden we in deze opleiding extra aandacht aan informeel leren op de werkvloer. Ook de uitwisseling met andere deelnemers is een sterkte die we benutten.

Overlapt deze opleiding met het Postgraduaat 'mentor voor stage- en aanvangsbegeleiding'?

Met deze vierdaagse opleiding willen we ons focussen op de kerncompetenties die een aanvangsbegeleider nodig heeft en op de relatie van de aanvangsbegeleider met zijn specifieke starter(s). We zoomen dus erg in, zodat iedere dag optimale leerwinst oplevert en concrete input meebrengt.

Is deze opleiding voldoende concreet? Worden er bijvoorbeeld tips gegeven over klasmanagement?

We geloven sterk in het leren op de werkvloer en het unieke leerproces van iedere lerende. Daarom richten we ons in deze opleiding ook op het individuele traject van de lerende en leren we kijken hoe we daar als begeleider in kunnen ondersteunen en versterken. Dit willen we doen door sociaal informeel leren meer kansen te geven.

Voorbeeld: heb je een starter die erg worstelt met klashouden? Dan ga je als aanvangsbegeleider eerst helder krijgen wat het precieze probleem is waar de starter tegenaan loopt. Om op basis daarvan in een coachtraject te achterhalen wat de starter dan nodig heeft en dit te vertalen naar concrete acties. Vervolgens zoek je samen in jouw schoolteam hoe je deze acties kan vormgeven.

Voor specifieke tips & tricks verwijzen we graag naar het nascholingsaanbod dat je kan terugvinden op www.thomasmore.be/donche.

Mijn starter volgt al aanvangsbegeleiding bij de pedagogische begeleidingsdienst. Heeft deze opleiding dan nog zin?

Deze opleiding is een uniek aanbod omdat beginnende leraren én hun begeleiders samen starten, dat is de voorwaarde! We werken op maat, samen én vanuit een waarderende groeicultuur. Daarnaast is het aanbod ook uniek omdat de Lerarenopleiding deze begeleidende taak mee opneemt.

Inhoudelijk richten we ons met onze opleiding voornamelijk op de dieperliggende waarden van de starter, zijn overtuigingen en zijn missie. We maken werk van zelfsturing en eigenaarschap, met oog voor zijn sterktes en uitdagingen. We leren starters hun bezorgdheden en noden uitspreken en samen met collega’s gericht aanpakken in plaats van enkel te ventileren en te overleven.

Ik begeleid al jaren starters. Is het dan nog zinvol?

Aangezien we sterk inzetten op interactie met de andere deelnemers menen we dat jouw expertise een sterke meerwaarde is voor de opleiding en tegelijk is het net door je jaren ervaring mogelijks ook interessant om eens andere invalshoeken te krijgen. We werken in dit traject aan meer dan enkel vaardigheden en theorieën. We gaan sterk in op wie jij bent als aanvangsbegeleider, jouw visie en sterktes. Daarom kan onze manier van werken ook voor jou erg verfrissend en energiegevend zijn.

Ik begeleid meerdere starters. Moet ik er dan één kiezen om samen deel te nemen?

We nodigen in onze opleiding alle starters uit om dat traject samen met jou te doorlopen. Hoe meer starters je begeleidt, hoe groter de winst uit de opleiding. De concrete uitvoering van de opdrachten met je starters na de trainingsdag zullen we dan samen bekijken om te zien wat haalbaar is in de tussenliggende week voordat we de starters bij ons verwachten.

Gie Mertens
Praktijklector
Anke Deckers
Praktijklector
T 0497922546