Diplomavoorwaarden

Vlaams diploma of getuigschrift

Je wordt tot een bacheloropleiding toegelaten als je beschikt over één van deze diploma's of getuigschriften: 

  1. een Vlaams diploma van het secundair onderwijs
  2. een Vlaams diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
  3. een Vlaams diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid
  4. een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (hbo5)
  5. een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met de diploma's uit de categorieën wordt erkend

Buitenlands diploma of getuigschrift

1. Je hebt een Nederlandse vooropleiding

Je wordt rechtstreeks tot een bacheloropleiding van Thomas More toegelaten als je beschikt over één van deze diploma's of attesten:

  • een VWO-diploma
  • een HAVO-diploma met attest van een met succes afgerond propedeusejaar
  • een diploma MBO-4

2. Je hebt een diploma van een land binnen de Raad van Europa

Je wordt toegelaten als je kunt aantonen dat je in het land waar je het diploma behaalde, aan een vergelijkbare studie hoger onderwijs zou kunnen beginnen.  

3. Je hebt een diploma van een land buiten de Raad van Europa

Je kunt toegelaten worden als je aantoont dat je in het land waar je het diploma behaalde, aan een vergelijkbare studie hoger onderwijs zou kunnen beginnen. De toelating kan in dit geval afhankelijk zijn van een bijkomende toetsing.

Toelatingsprocedure voor een Nederlandstalige Bacheloropleiding

Beschik je over een diploma (maar het is geen Vlaams diploma of één van de onder 1 opgesomde Nederlands diploma's en attesten) en/of heb je een nationaliteit van buiten de Europese Economische Ruimte? Dan moet jouw dossier voorgelegd worden aan de toelatingscommissie. Klik hier voor meer info.

Bijzondere toelatingsprocedure

Indien je geen Vlaams of Nederlands diploma hebt dat toegang verleent tot de professionele bachelor, kan je eventueel toch nog toegelaten worden tot een bacheloropleiding als je slaagt via een bijzondere toelatingsprocedure.