Chemie op maat

De opleiding Bachelor in de Chemie van Thomas More organiseert op de campus te Geel in samenwerking met RTC Antwerpen het “Chemie op maat” project. 

Wat?

Chemie op maat biedt labo-activiteiten aan voor klasgroepen uit het secundair onderwijs die in de eigen school niet of moeilijk uit te voeren zijn. Deze activiteiten gaan door in de laboratoria van de hogeschool op de campus te Geel. Als leerkracht kan je kiezen uit diverse dag- of halve dagprogramma's; je kan ook twee programma's van een halve dag combineren.

Deelname aan het Chemie op maat project is volledig gratis. De begeleiding, didactische bundels, labojassen, veiligheidsbrillen en een lunch worden door de hogeschool voorzien (zie verder bij praktische afspraken).

Voor wie?

Vijfde- en zesdejaarsleerlingen TSO van de provincie Antwerpen uit volgende richtingen:

  • Chemie
  • Techniek-Wetenschappen
  • Biotechnische Wetenschappen
  • Industriële Wetenschappen
  • Andere TSO richtingen met minstens 2u chemie per week

Aangeboden programma's

Onderstaand overzicht geeft het standaard aanbod weer van de verschillende programma’s. Het maximaal aantal leerlingen dat hieraan kan deelnemen is tussen haken weergegeven.

Project 1: Instrumentele analyse – hele dag  (maximum 24 lln.)
In dit project voeren de leerlingen volledig zelf een chromatografische en één of twee spectrometrische analyses uit, van monstervoorbereiding tot verwerking van de gegevens op  pc. Als chromatografische analyse, bepalen de leerlingen het ethanolgehalte in jenever met gaschromatografie (GC) of het cafeïnegehalte in allerlei dranken (cola’s, Red Bull, koffies,…) met vloeistofchromatografie (HPLC). De spectrometrische technieken bestaan uit de calciumbepaling in mineraalwaters met vlam-AAS en de kininebepaling in tonics met fluorimetrie.

Project 2: Instrumentele analyse – halve dag (maximum 24 lln.)
In het halve-dag-programma wordt één van bovenstaand beschreven instrumentele analyses door de leerlingen uitgevoerd. Je kan hierbij ook opteren om enkel chromatografische analyses te doen of enkel spectrometrische analyses. In dit geval is de maximale capaciteit wel beperkt tot 12 leerlingen.
Dit halve-dag-programma kan gecombineerd worden met project 5 of project 7.

Project 3: Synthese van acetylsalicylzuur – hele dag (maximum 24 lln.)
In dit project bereiden alle leerlingen acetylsalicylzuur, de actieve stof van aspirine. Het gesynthetiseerd product wordt opgezuiverd en geïdentificeerd via smeltpuntbepaling, infraroodspectrometrie en dunne-laag-chromatografie.

Project 4: Soxhletextractie & Rectificatie/Destillatie & Pompen – hele dag (maximum 24 lln.)
In dit project bepalen de leerlingen het vetgehalte van chips met een soxhletextractie. Daarnaast krijgen de leerlingen een rondleiding door de 3 verdiepingen hoge destillatietoren, waar ze kennis maken met destillatie- en extractie processen uitgevoerd op semi-industrieel niveau.
In het derde luik van het project voeren de leerlingen allerlei proeven uit met centrifugaal- en verdringerpompen. Ze bepalen pompkarakteristieken en bestuderen de verschillende eigenschappen er van.

Project 5: Soxhletextractie & Rectificatie/destillatie – halve dag  (maximum 12 lln., bij combinatie 24 lln.) 
In dit project bepalen de leerlingen het vetgehalte van chips met een soxhletextractie. Daarnaast krijgen de leerlingen een rondleiding door de 3 verdiepingen hoge destillatietoren, waar ze kennis maken met destillatie- en extractie processen uitgevoerd op semi-industrieel niveau.
Dit halve-dag-programma kan gecombineerd worden met project 2 of met project 7, waarbij de maximale capaciteit toeneemt van 12 tot 24 leerlingen.

Project 6: Enzymkinetiek - hele dag (maximum 12 lln.)
In dit project ontdekken de leerlingen de kracht van enzymen. De leerlingen meten de activiteit van het enzym cellobiase. Cellobiase breekt cellobiose af, wat toegepast wordt bij de productie van bioethanol, een meer duurzame brandstof dan petroleum. De leerlingen bepalen de factoren die de werking van dit enzym beïnvloeden. Ze testen en berekenen de omzettingssnelheid van een suikersubstraat (p-nitrofenyl glucopyranoside) tot p-nitrofenol en glucose in de aan- en afwezigheid van cellobioase. Na het onderzoeken van de reactiesnelheid van het enzym bepalen de leerlingen de invloed van de temperatuur, de pH en de

Doelstelling

Met dit project worden diverse doelstellingen beoogd.

Leerplan realiseren
Door het op maat aanbieden van diverse projecten, met vaak apparatuur die niet aanwezig is op secundaire scholen, kunnen de eindtermen geformuleerd voor de diverse richtingen gerealiseerd worden.
Kennis maken met hoogtechnologische apparatuur
Leerlingen bedienen na een uitgebreide instructie, zelf de hoogtechnologische apparatuur, waardoor de drempel naar het latere werkveld wordt verlaagd. Ook voor de leerkrachten bieden deze projecten de mogelijkheid om ervaring op te doen betreffende deze apparatuur, die dan bruikbaar kan zijn voor hun eigen lessen.
Interesse naar techniek & wetenschappen stimuleren
Bij de keuze van de onderwerpen wordt getracht zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de leerlingen. Door het aanbieden van interessante onderwerpen en het geven van de mogelijkheid de experimenten hier rond volledig zelf uit te voeren, wordt getracht de leerlingen hun interesse in techniek en wetenschappen aan te wakkeren.
Kennis maken met de sfeer en manier van werken op een hogeschool
Tijdens dit project maken de leerlingen kennis met de organisatie en  infrastructuur van een hogeschool, evenals met de manier waarop er gewerkt wordt.

Data en dagindeling

Op het inschrijvingsformulier dienen mogelijke data vermeld te worden. Geef hierbij een zo uitgebreid mogelijke lijst. Deze activiteiten moeten namelijk ingepland worden tussen de laboactiviteiten van de hogeschoolstudenten. Belangrijk hierbij is te vermelden dat de mogelijkheden gedurende het tweede semester (vanaf januari) veel ruimer zijn dan het eerste semester en dat op vrijdagen een groot labo speciaal vrijgehouden wordt voor chemie op maat projecten. Verder zijn er in de examenperiodes van de hogeschoolstudenten (januari en begin juni) ook veel mogelijkheden. De toegekende datum wordt per mail aan de contactpersoon van de bezoekende school doorgegeven. 

Alle dagprogramma’s starten om 9.00u en eindigen omstreeks 15.30u, de halve-dagprogramma’s lopen van 9.00u tot 12.00u of van 12.30u tot 15.30u. Als je een ander begin- of einduur wenst, kan dat. Je meldt dit dan op het inschrijvingsformulier. ’s Middags wordt een gratis lunch voorzien voor iedereen, tenzij op het inschrijvingsformulier wordt aangegeven dat men hiervan geen gebruik wil maken.

Praktische afspraken

De maximale groepsgrootte is afhankelijk van het gekozen programma.

Zowel leerlingen als leerkrachten krijgen een bundel met alle relevant didactisch materiaal bij de uit te voeren experimenten. Deze bundels worden op de projectdag zelf ter beschikking gesteld. Indien gewenst (zie inschrijvingsformulier) kan je als leerkracht op voorhand een pdf-file krijgen zodat je de proeven al eens kan bekijken.

De begeleiding van de activiteiten wordt door hogeschooldocenten verzorgd. Van de begeleidende leerkrachten wordt verwacht dat ze de activiteiten mee opvolgen.
Labojassen en -brillen zijn ter beschikking op de hogeschool en moeten niet meegebracht worden.

Voor het vervoer van en naar Thomas More, campus Geel staat de bezoekende school zelf in. Voor wie met het openbaar vervoer wenst te komen, melden we ook even dat er een pendelbus is van De Lijn tussen het station in Geel en de campus.

Inschrijven

Voor het academiejaar 2019-2020 zijn ondertussen alle opleidingsdagen volzet en kan er niet meer ingeschreven worden.

Meer info

Heb je nog vragen of wil je meer info? Contacteer één van de Chemie op maat coördinatoren.