Wat is de situatie vanaf 29 maart?

Het overlegcomité heeft beslist om een tandje bij te steken in de strijd tegen corona. Wat betekenen de nieuwe maatregelen concreet voor onze hogeschool?
De maatregelen gaan in vanaf maandag 29 maart en lopen voorlopig tot en met 23 april.

Update 29/03/2021 (English version below)

Wat betekent dit concreet tot 23 april?
 

Onderwijsactiviteiten 

 • Praktijklessen, labo's en vaardigheidstrainingen mogen nog doorgaan op de campus, in veilige omstandigheden. Alle andere lessen zijn opnieuw volledig online.
 • Voor sportlessen gelden speciale voorwaarden, je opleiding zal je daarover informeren. 
 • Hou je mail en het studentenportaal goed in het oog: alle details over de lessen die je op de campus kan volgen vind je daar. 
 • Alle veiligheidsmaatregelen blijven van kracht: afstand houden, altijd en overal een mondmasker dragen, handen wassen. Campussen kunnen stewards inzetten om hierop toe te zien. We willen graag dat jullie in veilige omstandigheden les kunnen volgen en die omstandigheden kunnen we alleen maar creëren door ons allemaal aan de regels te houden.  

Examens en andere evaluatievormen 

 •  Alle al geplande examens gaan door zoals voorzien: zelfde tijdstip, zelfde examenvorm.
 • Studenten die hun digitaal examen op de campus willen afleggen, bijvoorbeeld omdat ze thuis of op kot geen stabiele internetverbinding hebben of geen rustige ruimte hebben om het examen af te leggen, moeten zich hiervoor registreren. Een mail met uitnodiging om dat te doen, mag je ten laatste dinsdag verwachten. 

Voor alle andere activiteiten verandert er voorlopig niks

 • De stages blijven doorgaan zoals gepland en volgens de regels van de sectoren, in onderlinge verstandhouding tussen de stageplaats, onderwijsinstelling en student.  
 • Er zijn stille studeerplekken en werkplekken voor online lessen voorzien. Op elke campus zal een computerlokaal beschikbaar zijn. Studenten kunnen zich voor één van deze plekken alleen aanmelden via de zorgcoördinator. 

#wearemore

Het besef dat we de komende maanden elkaar weinig op de campus kunnen ontmoeten, is hard. Laat ons elkaar zoveel mogelijk helpen om deze maanden door te komen, om de moed niet te laten zakken en om contact te houden. Weet dat je er niet alleen voor staat en dat je altijd terecht kan bij je docenten, de studentenbegeleiders en bij je mede-studenten. Op het studentenportaal vind je heel wat tips en hulplijnen. Zoek je inspiratie om gewoon iets plezants te doen? Check dan zeker deze handige pagina. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Vragen?

Ben je Thomas More-student en heb je nog concrete vragen? Check dan zeker het studentenportaal of contacteer je opleidingssecretariaat.

What is the situation as of March 29th?

Belgium’s conciliation committee decided last Wednesday to step up their fight against corona. What do the new measures mean for our university of applied sciences? The measures will be effective as of on Monday March 29th and will run until Sunday April 18th (end of the Easter break).

What does this mean concretely until april 23th?

Educational activities 

 • Practical education can take place on campus for all courses and all phases.  All other classes are again fully online.
 • For sports lessons special conditions apply, your programme will inform you about this. 
 • Keep an eye on your mailbox and the student portal: you will receive more details about the lessons you can take on campus. 
 • All safety measures remain in place: keep your distance, wear a mouth mask at all times and everywhere, wash your hands. Campuses can use stewards to supervise this. We want you to be able to take classes in safe conditions, and we can only create those conditions by following the rules.  

Exams and other forms of evaluation 

 • Do you have an exam programmed? They will take place as scheduled, same location, same exam format.
 • Students who want to take their digital exam on campus, for example because they don't have a stable internet connection at home or in their ‘kot’, or because they don't have a quiet room to take the exam, have to register for this. You can expect an email inviting you to do so by Tuesday at the latest. 

For all other activities, nothing will change for the time being. 

 • The internships will continue as planned and according to the rules of the sectors, in mutual understanding between the internship, educational institution and student.  
 • There are quiet study places and workplaces for online lessons. A computer room will be available on each campus. Students can sign up for one of these places only through the care coordinator. 

#wearemore

The realization that we won't be able to meet much on campus in the coming months is hard. I can only say that it is necessary and that we should help each other as much as possible to get through these months, to keep up the courage and to keep in touch.

We realize very well how hard this is for you as an international student, being far away from home and family: know that you are not alone and that you can always contact your teachers, the student counselors and also each other, I am sure of that. On the student portal you will find a lot of tips and help lines. Are you looking for inspiration to just do something fun? Then be sure to check out this handy page.

Take care of yourself and each other!

Questions?

Do you have any concrete questions not found in this overview? If so, be sure to check the student portal or to contact your programme administration.