Samenwerken

Stage

De ervaringen die je doorheen meerdere stageperiodes opliep, spelen ongetwijfeld een belangrijke rol in wie jij nu als logopedist/audioloog bent. Je staat nu in het werkveld en jouw kennis op logopedisch/audiologisch vlak is zeer actueel.  Een bagage waarmee je vanuit een ideale situatie een nieuwe generatie professionals kan vormen. Twijfel niet en geef je hier op als mentor! Ben je toch wat terughoudend over jouw verborgen talenten als mentor dan kunnen wij jou zeker in deze taak coachen. Het zou jammer zijn om jouw stagesetting binnen het aanbod te moeten missen. Word collega en draag actief bij om het beroep van logopedist/audioloog met een hoge professionaliteit te vertegenwoordigen. Jij bent hierin een onmisbare schakel.

Onderzoek

Bachelorproeven

Tijdens de opleiding maakte je deel uit van dit opleidingsonderdeel. Je weet wat het betekent om een onderzoeksvraag om te zetten naar een concreet uitvoerbaar onderzoek. Daarnaast moest je leren om de onderzoeksresultaten te rapporteren en te presenteren. Een hele kluif maar het was ontegensprekelijk verrijkend en onmisbaar in de vorming tot wie je nu bent. Blijf op de hoogte en volg de praktijkgerichte wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Vraag tot onderzoek

De opleiding Logopedie en Audiologie hecht veel belang aan innovatieve en wetenschappelijke uitdagingen. Maar bovenal durf ons uit te dagen en bezorg jouw voorstel of dat van de organisatie/instelling waar jij werkt.

Klankbordgroepen

De opleidingen Logopedie en Audiologie streven ernaar om uitmuntend te zijn in hun onderwijsvorming. Hiervoor hechten zij veel belang aan een goede communicatie met externen die vanuit andere invalshoeken een onmiskenbare meerwaarde betekenen in feedback naar kwalitatief onderwijs. Via klankbordgroepen werken de opleidingsonderdelen nauw samen met collega’s uit verschillende werksettings. 

Bij de meest recente bijeenkomst van de klankbordgroepen lag de focus op de vertaling van de visie op de opleiding in het curriculum en werden de trainings- en toetsingsvormen onder de loupe genomen. Met dank aan het werkveld voor de betrokkenheid in deze materie

Ben je van mening dat vanuit jouw expertise deelname in de klankbordgroepen een meerwaarde kan betekenen voor de brug tussen onderwijs en werkveld, twijfel dan niet om jouw naam hier door te geven

Beroepsverenigingen Logopedie en Audiologie

De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten is de wettelijk erkende beroepsvereniging voor logopedisten in Vlaanderen. Zij verdedigt de belangen van de logopedisten. De organisatie kent 4 doelstellingen: belangenbehartiging, permanente vorming, beroepsinformatie en dienstverlening.

Het UCBA is het uitvoerend comité van beroepsverenigingen van audiciëns en overkoepelt de verschillende nationale en regionale beroepsverenigingen van audiologen en audiciëns

De Vlaamse Beroepsvereniging Audiologen  is een erkende beroepsvereniging met volgende doelstellingen:

 • groepeert audiologen in een wettelijk erkende beroepsvereniging
 • verdedigt en behartigt de beroepsbelangen
 • beschermt de beroepstitel
 • doet voorstellen aan de overheid i.v.m. reglementeringen, wetten, besluiten en voorschriften m.b.t. het beroep
 • laat zich vertegenwoordigen in de verschillende commissies, instituten, ministeries, nationale en internationale instellingen
 • adviseert m.b.t. het beroeps- en opleidingsprofiel, de beroepsrollen en de competenties
 • waakt over de ethische en deontologische waarden van het beroep
 • streeft een wetenschappelijk onderbouwde uitoefening van het beroep na

De Vereniging voor Onafhankelijke Audiologen en Audiciëns is erkend door de Raad van State sinds 2009. De beroepsvereniging stelt zich onafhankelijk op om het belang van het beroep audioloog/audiciën  in al zijn facetten te behartigen en te verdedigen:  

 • het beroepsprofiel en de vorming tot audioloog/audiciën
 • het verzorgen van navormingen: organiseren van opleidingen, nieuwigheden aanbrengen via de website, …
 • de correcte uitvoering van het beroep: toezien op de competenties, de ethische en deontologische waarden
 • het belang van het beroep
 • de beroepstitel

Bevragingen

In tijden van open communicatie worden uw reacties, vragen en meningen zorgvuldig opgenomen, voorgelegd en verwerkt. Je deelname naar bevragingen is essentieel voor een organisatie die voortdurend in verandering is. 

Lopende bevragingen geven jou de kans om jouw mening kenbaar te maken.

De verwerking van bevragingen leest u ongetwijfeld graag na.