Geel & Vorselaar | Onderzoekslab Secundair Onderwijs

Beurs

De studenten van de opleiding secundair onderwijs uit Geel en Vorselaar tonen op woensdag 16 juni het resultaat van hun onderzoekslab: onze leraren in spe tonen je bruikbare onderwijsinzichten, uitgewerkte educatieve pakketten en workshops.

 Timing

  • 14u00 - 16u00 | Onderzoeksmarkt

Deelname

  • Neem gratis deel via Wonder. Inschrijven is niet nodig: welkom!

Onderwerpen (wordt aangevuld ...)

Lier voor Taal

Lier voor taal is een project van de stad Lier dat probeert om jongeren die thuis een andere taal spreken met buitenschoolse, informele activiteiten Nederlands bij te brengen. Deze activiteiten variëren van voetbaltrainingen over spelvormen in het jeugdhuis tot toneel (Bubbelpop), en nog veel meer. De deelnemers schrijven zich in en kunnen gratis deelnemen aan deze leuke vrijetijdsbestedingen.

Wat is onze opdracht?

Om na te gaan of hun opzet slaagt, wou ‘Lier voor Taal’ laten onderzoeken of de activiteiten ook daadwerkelijk een invloed hebben op de taalverwerving van de jongeren. Dit is een heel pertinente vraag waarbij de vele variabelen zorgden voor een boeiende zoektocht met vragen over methode en onderzoekstools. De ‘willingness to communicate’ of de bereidheid om in de taal aan de slag te gaan, kreeg een centrale plaats in dit onderzoek. Ook in deze zoektocht hebben de COVID-19-omstandigheden gezorgd voor een parallel universum, met aan de ene kant, daadwerkelijke tools als bevragingen en focusgesprekken en aan de andere kant de ontsluiting van een ‘how to?’ via een online draaiboek, voor nu en voor later. Wij hopen alvast dat dit een bijdrage mag zijn aan het duurzame karakter van dit prachtige initiatief.

Vakgericht taalonderwijs

Nu denk je misschien: “Vakgericht taalonderwijs, dat klinkt bekend.” Waarschijnlijk dacht je dan aan ‘taalgericht vakonderwijs’, een belangrijk concept in het onderwijslandschap van vandaag. Ons onderzoek naar een omkering van de begrippen is echter meer dan een taalspel. Het vindt zijn oorsprong in een zoektocht van leerkrachten van moderne vreemde talen in het secundair onderwijs naar motivatie van leerlingen en naar leerrendement in de taallessen. We wilden graag een bijdrage leveren aan dit aspect van taalonderwijs.

Het vakgericht taalonderwijs toont een duidelijke verwantschap met het bekende begrip, CLIL, ‘Content and Language Integrated Learning’. De klemtoon tussen ‘vak’ en ‘taal’ ligt bij beide benaderingen echter anders. Vakgericht taalonderwijs legt het zwaartepunt duidelijk bij de taaldoelen. Welke positieve effecten de ‘vakgerichte’ component hierbij kan hebben op het taalleerproces, maakt het voorwerp uit van ons onderzoek. Ons onderzoek heeft zich specifiek gefocust op het toepassen van verschillende strategieën om vakgericht te werk te gaan binnen de taallessen en zo de motivatie van de leerlingen positief te beïnvloeden.

CurieuzenNeuzen in de tuin

Met dit citizen science project wil de universiteit van Antwerpen nagaan hoe weerbaar tuinen zijn tegen toekomstige droogte en hittegolven De wetenschappelijke inzichten die zullen voortvloeien uit de CurieuzeNeuzen data, zijn belangrijk om ons in de toekomst te kunnen wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Via een grootschalig netwerk van 5.000 sensoren wordt daarom de bodemtemperatuur en bodemvochtigheid gemeten over heel Vlaanderen. Ook 500 scholen participeren in dit onderzoek.

Om  de bedoeling van het onderzoek duidelijk te maken voor de leerlingen, ongeacht of de school zelf een sensor heeft of niet, ontwikkelden wij een -STEM- lessenpakket voor de eerste graad. De focus ligt op verschillende aspecten van het bodemecosysteem en klimaatverandering met extra aandacht voor droogte en hittegolven. We voorzien spelvormen, linken naar nuttige sites, filmpjes en proefjes die de leraar toelaten zelf creatief aan de slag te gaan met de materie. 

Leerwandeling Duwijckpark Lier

Ons project betreft het samenstellen van een leerwandeling voor het bedrijventerrein Duwijckpark in Lier. We doen dit ter ere van hun 15-jarig bestaan en willen het daarom extra in de bloemetjes zetten. Daarnaast kan dit later ook gebruikt worden als excursiestof voor leerlingen uit het 5de en 6de jaar TSO die afkomstig zijn van Lier. Het doel hiervan is om werkgelegenheid en ondernemerschap in Lier, en dus uit de eigen streek van deze jongeren, in de kijker te zetten om zo uitval naar andere plaatsen tegen te gaan. Dit doen we door onze leerkrachtenexpertise te gebruiken en een excursie op poten te zetten die didactisch verantwoord is (met verschillende werkvormen, leerrijke materialen etc.) Om dit mogelijk te maken, zijn wij samen met heel wat externe partners (Liers stadsbestuur, De Moeve, Lier4Business) aan de slag gegaan.

Bent u geïnteresseerd in het resultaat dat wij hebben neergezet? Kom dan zeker eens een kijkje nemen bij ons event en wij leggen u graag alles uit wat u moet weten over dit opzet.

Leerspel bevoorrading groentewinkels

Voor ons project, dat wij in samenwerking met het LITC voltooien, toveren wij een bestaand leerspel, ontworpen voor leerlingen van de 3de graad BSO, om tot een nieuw leerspel. Dit nieuwe leerspel wordt aangepast naar een meer uitdagende vorm voor leerlingen van de 3de graad TSO. Deze leerlingen beschikken namelijk over minder voorkennis over de distributiesector. Het leerspel stelt de bevoorradingscyclus van groentewinkels op een speelse manier voor. De leerlingen kiezen zelf welke rol binnen deze cyclus zij aannemen en maken op leuke wijze kennis met de verschillende aspecten hiervan. Het doel van het spel: zo veel mogelijk punten behalen: elke rol heeft zijn eigen ‘incentives’ die leiden tot een hogere score.

Het motivatieniveau voor Frans bij leerlingen uit de eerste graad verhogen

Hoe kan de motivatie voor Frans geoptimaliseerd worden bij leerlingen in de eerste graad A-stroom aan de hand van een gericht aanbod? En kan concreet didactisch materiaal geïnspireerd op het gegeven van ‘gamification’ hierbij een reële meerwaarde betekenen?

Een differentiatietoolbox voor leerkrachten PAV

Middels een differentiatietoolbox leggen we PAV-leerkrachten verschillende differentiatie-mogelijkheden voor, inzetbaar bij de lessen PAV. De makkelijk hanteerbare differentiatiefiches worden voorts ook praktisch toegepast in werkbundels, afgetoetst aan de praktijk.

OKAN-leerplatform TOEKAN

Ben jij een OKAN-leerkracht, op zoek naar leermiddelen voor jouw superdiverse klas? TOEKAN is een splinternieuw deelplatform dat jou de mogelijkheid biedt om snel op zoek te gaan naar leermiddelen, afgestemd op het taalniveau van jouw leerlingen. Waar andere platformen enkel leermiddelen aanbieden voor 'OKAN' als geheel, maakt TOEKAN een onderscheid tussen de verschillende taalniveaus van onze diverse leerlingengroep.

Zwerfvuil aanpakken met ondersteuning van Mooimakers

Wil je het zwerfvuil in de schoolomgeving aanpakken, dan kan je je daarbij laten ondersteunen door Mooimakers. Ploggen of plandelen als voorbeeld van een opruimactie, nudging als antwoord op de vraag naar een propere speelplaats, … Het is maar een greep uit het aanbod waarmee Mooimakers scholen en verenigingen ondersteunt.

De gids voor educatieve video’s

Online lessen en afstandsonderwijs, sinds corona wordt elke leraar ermee geconfronteerd. Kennisclips kunnen daarin een zinvolle werkvorm zijn. Maar hoe maak je een goede kennisclip? Deze website geeft een overzicht van de verschillende stappen om tot een goede kennisclip te komen en enkele uitgewerkte voorbeelden. Daarnaast biedt de website een overzicht van eenvoudige tools en software om kennisclips te maken.

Reclamewijs op sociale media, een lessenpakket over financiële geletterdheid

Wat zijn cookies? Hoe werkt influencer marketing? Welke invloed heeft je online koopgedrag op het milieu? Alle antwoorden op deze en andere vragen vind je in het lessenpakket ‘Reclamewijs op sociale media’ voor de eerste graad van de B-stroom.

Attitudes in praktijkvakken digitaal evalueren

In elk leerplan voor een praktijkvak zijn attitudedoelstellingen opgenomen. Attitudes zijn erg belangrijk, maar zijn tegelijkertijd erg moeilijk te evalueren. Leerkrachten kunnen via een op maat aanpasbare rubric attitudes digitaal evalueren in Google Glassroom of ForAllRubrics. De evaluaties zijn betrouwbaar én zijn ook voor grotere klassen makkelijk op te volgen.

Schoolgebonden bibliotheek met digitale toetsen in BookWidgets

De meeste leerkrachten weten dat ze met het online platform BookWidgets interactieve digitale lessen kunnen maken. Dat ze voor àlle vakken en graden binnen BookWidgets ook toetsen kunnen ontwerpen, afnemen en verbeteren, is minder bekend. Eens duidelijk is dat de uitgewerkte toetsen betrouwbaar en valide zijn, kan je ze bovendien makkelijk delen met collega’s.

Transgenders in de klas - sensibiliseren van leerlingen 1ste graad

Tijdens de puberteit staat de identiteitsontwikkeling centraal. Ook de leerplannen 1ste graad geven aan dat we tieners moeten sensibiliseren voor hun eigen seksuele identiteit en deze van anderen. Via een volledig uitgewerkte les met verschillende activerende werkvormen maken leerlingen kennis met het thema. Voor de leerkracht is de nodige toelichting en achtergrondinformatie voorzien.

Aan de slag met radicalisering – een didactisch pakket

Via een kaartenset (bruikbaar tijdens 1 lesuur of af en toe tussendoor) met leerlingen in gesprek rond radicalisering. Bruikbaar in verschillende graden, verschillende onderwijsvormen. Leer leerlingen zo wat radicalisering is en leer ze kritisch denken en omgaan met elkaar. De kaartenset met weetjes, stellingen, onderwerpen tot discussie werd aangevuld met online artikels, filmpjes en bijbehorend didactisch materiaal.

Meer oog voor kansarmoede – sensibilisering voor leraren

Via QR-codes op verschillende posters, kom je terecht op een website rond kansarmoede - met resultaten naar aanleiding van een literatuurstudie maar ook signalen en tips om als leraar armoede op te merken en ermee aan de slag te gaan.  Tot slot worden alle concrete hulpmiddelen verzameld op een bladwijzer.

Polarisering – een handleiding om controversiële thema’s bespreekbaar te maken

Handleiding met praktische voorbeelden hoe gesprekstechnieken zoals deep democracy, actief luisteren en geweldloze communicatie toegepast kunnen worden binnen een klascontext. Daarnaast bevat dit werk ook een theoretisch luik waarin de gebruikte technieken verder geduid worden.

Startersgids voor beginnende leraren (kOsh)

Startende leraren in kOsh kunnen voortaan gebruik maken van een startersgids waar naast enkele theoretische kaders rond leiderschap ook veel voorkomende problemen vermeld staan waarop startende (praktijk) leraren botsen. Voor elk vermeld probleem staat beschreven hoe er binnen de afspraken van kOsh op gereageerd zou kunnen/moeten worden. Kan makkelijk herwerkt worden zodat de gids inzetbaar is binnen elke school.

Differentiëren in praktijkvakken via QR-codes

Stappenplan om als leraar online documenten te delen met leerlingen via QR-codes. Door deze QR-codes te verspreiden op strategische plaatsen binnen je praktijklokaal of op school of …, kan je leerlingen die dit nodig hebben helpen om zelfstandig verder aan de slag te gaan.

In beeld

Onderzoekslab
16
juni
Woensdag
14:00
16:00
Thomas More Online
Renilde Nihoul
Docent
T 014 74 02 51